HOTARAREA NR. 64 / 2017

privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitii
''Amenajare parc si loc de joaca'', loc. Somcuta Mare, jud. Maramures

CONSILIUL LOCAL al orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 08.06.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al orasului Somcuta Mare, Referatul de specialitate intocmit de catre Biroul de Achizitii, Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Proiectul tehnic intocmit de S.C. New Mynthos SRL, cu sediul in Mun. Maia Mare, str. M. Basarab, nr. 12/6, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. CUI 27769193,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 119/2009 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1430/2005, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile și completarile ulterioare,
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1 – Se aproba proiectul tehnic al obiectivului de investitie ''Amenajare parc si loc de joaca'', loc. Somcuta Mare, jud. Maramures, intocmit de S.C. New Mynthos SRL, cu sediul in Mun. Maia Mare, str. M. Basarab, nr. 12/6, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. CUI 27769193, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 – Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures;
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare;
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare;
- Biroului de Achizitii, Investitii și Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare;
- Prin afisare.


PRESEDINTE DE SEDINTA SOMCUTA MARE
MURESAN CLAUDIU VLADIMIR 08.06.2017


Cvorum: 11 consilieri prezenti, Pentru 11 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.