HOTARAREA NR. 63 / 2017

Privind stabilirea de taxe pentru utilizarea domeniului public sau privat al Orasului Somcuta Mare pe perioada organizarii manifestarilor ,,Zilele culturale’’ in Orasul Somcuta Mare


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 31.05.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Buda Gheorghe Ioan, precum si referatul de sepcialitate inaintat de catre Serviciul Economic, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare in vederea sustinerii prezentului proiect de hotarare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica si al Comisiei economico-financiare, a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului local nr. 59/2004 privind aprobarea inventarului domeniului public al Orasului Somcuta Mare, cu completarile ulterioare,
In temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. b, art. 45, alin. 2, lit. c,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Pentru utilizarea domeniului public sau privat al Orasului Somcuta Mare, in perioada manifestarilor organizate cu ocazia ,,Zilelor Culturale din Orasul Somcuta Mare, se intituie taxa de 10 lei/mp/eveniment la care se va adauga tariful serviciului de salubrizare.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
31.05.2017

Cvorum: 13 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.