HOTARAREA NR. 61 / 2017

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Extindere sistem de supraveghere video in localitatile apartinatoare Orasului Somcuta Mare”

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 31.05.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al orasului Somcuta Mare, Referatul de specialitate intocmit de catre Compartimentul de Urbanism si Amenejarea Teritoriului din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Orasului Somcuta Mare,
In baza prevederilor Hotararii de Guvern nr. 907/2016 pentru aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnic-economice, aferente investitiilor publice, precum si ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1430/2005 privind adoptarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 50/1991,
Studiul de fezabilitate intocmit de SC MYT SYSTEM – Baia Mare, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J24/2134/2008,
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba studiul de fezabilitate al obiectivului de investitie ,, ,Extindere sistem de supraveghere video in localitatile apartinatoare Orasului Somcuta Mare, intocmit de S.C. MYT SISTEM. – Baia Mare, cu sediul in localitatea Baia Mare, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Biroului de Achizitii Investiti si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
31.05.2017

Cvorum: 13 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.