HOTARAREA NR. 60 / 2017

Privind aprobarea demersurilor necesare in vederea accesarii unui credit pentru finantarea lucrarilor la obiectivele de investitie Modernizare strazi in Orasul Somcuta Mare, Reabilitare si Modernizare Piata Agro-Alimentara Somcuta Mare, Reabilitare si modernizare Unitate de Asistenta Medico-Sociala Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 31.05.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar, Buda Gheprghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se expun motivele pentru care se solicita adoptarea acestei hotarari,
Avizul Comisiei economico-financiare precum si al Comisiei de administratie publica locala si juridica a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9 si art. 45 alin. 2 lit. a, ale Legii nr. 215/2001 privind adminsitratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E
Art. 1. Privind aprobarea demersurilor necesare in vederea accesarii unui credit pentru finantarea lucrarilor la obiectivele de investitie Modernizare strazi in Orasul Somcuta Mare, Reabilitare si Modernizare Piata Agro-Alimentara Somcuta Mare, Reabilitare si modernizare Unitate de Asistenta Medico-Sociala Somcuta Mare.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Biroului de Achizitii Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
31.05.2017


Cvorum: 12 consilieri prezenti, Pentru 12 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.