HOTARAREA NR. 56 / 2017

Privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2017 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 18.05.2017
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Buda Gheorghe Ioane, referatul de specialitate inaintat de Biroul Achizitii, Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
Raportul Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor si actiunilor sportive cu finantare nerambursabila de la bugetul local si a Comisiei de solutioanre a contestatiilor,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 8/2017 privind aprobarea “Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul cultural”, Hotararea Consiliului Local nr. 34/2017 privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniile cultura, tineret si sport, aferent anului 2017,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. (1) Se aproba repartizarea sumei de 81.500 lei de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare pentru finantarea proiectelor din domeniul cultural dupa cum urmeaza:


Nr. crt. Denumire beneficiar Suma alocata
1 Asociatia Corala,,Glasul Chioarului” Somcuta Mare 9.600 lei
2 Fundatia Culturala si de Caritate pentru Protectia Patrimoniului Cultural National Carpatica 20.000 lei
3 Asociatia Corala ,,Canturi din Chioar” 15.000 lei
4 Asociatia Culturala ,,Cioltisorul” 5.400 lei
5 Asociatia Corala a Barbatilor din Finteusu Mare 15.000 lei
6 Asociatia Corala ,,Buciumenii Chioarului” 8.500 lei
7 Palatul Copiilor Baia Mare 8.000 lei


Art. 2. – Se mandateaza Primarul Orasului Somcuta Mare sa semneze contractul de finantare nerabursabila.
Art. 3. – Justificarea si decontarea cheltuielilor in ceea ce priveste suma repartizata, conform art. 1, se va realiza, pe baza de acte doveditoare, prin Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
18.05.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.