HOTARAREA NR. 55 / 2017

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 18.05.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul prezentat de Serviciul Economic, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Adresa nr. 3674/02.05.2017 si 3683/02.05.2017, 1082/04.05.2017 a Consiliului Judetean Maramures, Hotararea Consiliului Judetean Maramures nr. 80/27.04.2017 privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetului local si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor in ordinea cronologica a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la imprumuturile contractate in baza OUG nr. 2/2015 si a OUG nr. 46/2015, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017 si taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea drumurilor comunale,
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2), lit. a) art. 115 alin. 1 lit. b), alin. (3) ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, dupa cum urmeaza:
A) Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 04.02.04 ‘Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - alocate de catre Consiliul Judetean Maramures, cu suma de 188 mii lei
• Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 11.02.06 ”Sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale’ cu suma de 112 mii lei
• Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 36.02.50 ”Alte venituri ale bugetului local” cu suma de 30 mii lei pentru finanarea actiunilor culturale ;

B) Se suplimenteaza cheltuielile pentru cofinantarea proiectelor cu finantare nerambursabila si sustinerea programelor de dezvoltare locala, cu suma totala de 330 mii lei, la urmatoarele capitole de cheltuieli:
 61.02 Ordine si siguranta – cu suma totala de 160mii lei din care :
-Investitia Reabilitare sediu ISU_SMURD, suma de 100 mii lei;
-Investitia Extindere supraveghere video-stradala in localitatile apartinatoare Orasului Somcuta Mare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic si executie), cu suma de 60 mii lei ;
 65.02 Invatamant – cu suma totala de 60 mii lei, pentru obiectivul de investitie ,,Teren de sport –Scoala generala Buciumi’’( art 71.01.01) ;
 67.02 Cultura, religie, sport si alte actiuni in domeniul culturii suma totala de 80 mii lei, din care :
- Subcap 67.02.50 Alte actiuni in domeniul culturii, suma de 30 mii lei din care:
• Actiune culturala Zilele culturale ale Orasului Somcuta Mare 24-25 iunie 2017 (suma alocata de la Consiliul Judetean Maramures) - 30 mii lei;
- Subcap 67.02.05.03 Intretinere parcuri si gradini publice: cu suma totala de 50 mii leil din care:
• Reamenajare parc Horea pentru zilele Orasului suma de 50 mii lei, detaliate astfel :
o reparatii scena – cheltuieli estimate15 mii lei;
o bransament electric- cheltuieli estimate 5 mii lei si
o lucrari de instalatii de iluminat nocturn in parc – cheltuieli estimate pentru proiect tehnic, taxe , avize si lucrari: 30 mii lei
 74.02 Mediu - suma totala de 30 mii lei, din care:
- Subcapitolul 74.02.06 Canalizare,cu suma totala de 30 mii lei, pentru investitia de canalizare din Orasul Somcuta Mare;

II. Conform extrasului de cont din data de 12.05.2017 la venituri cod indicator 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri s-a incasat suma de 90 mii lei de la Ocolul Silvic Somcuta Mare. Aceste venituri se aproba in buget numai dupa incasarea efectiva si au ca destinatie finantarea cheltuielilor de la sectiunea de dezvoltare-investtii).
Astfel suma de 90 mii lei se propune la cheltuieli la capitolul:
 67.02 Cultura, religie, sport si alte actiuni in domeniul culturii suma totala de 90 mii lei, din care:
- Sub capitolul 67.02.03.07 Camine culturale, pentru investitia ,,Reabilitare Camin Cultural din localitatea Finteusu Mare’’ cu suma de 90 mii lei;


Art. 2. Dupa rectificare, bugetul de venituri si cheltuieli, prezinta la venituri un total de 24.739,95 mii lei, iar la cheltuieli, un total de 26.739,95 mii lei.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
18.05.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.