HOTARAREA NR. 52 / 2017

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Reconversia terenurilor degradate si abandonate in zone de agrement si recreere; spatii publice de revitalizare a coeziunii sociale in Orasul Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 27.04.2017
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Referatul de specialitate intocmit de catre Bitoul de Achizitii Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Documentatia tehnico-economica in faza de studiu de fezabilitate nr. 12/2016 intocmit de Birou Individual de Arhitectura ,,ANCUTA SIMON” – Baia Mare,
Avizul Comisiilor de specialiatate din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Hotararii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Programului Operațional Regional 2014-2020, Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte POR/AP/2015/5/5.2/1 Axa prioritară 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie) reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art. 36 alin. 9, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. b), alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitie Reconversia terenurilor degradate si abandonate in zone de agrement si recreere; spatii publice de revitalizare a coeziunii sociale in Orasul Somcuta Mare, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, numărul apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1.
Art. 2. Se aprobă actualizarea valorii totale a proiectului Reconversia terenurilor degradate si abandonate in zone de agrement si recreere; spatii publice de revitalizare a coeziunii sociale in Orasul Somcuta Mare, în cuantum de 10.332860,36 lei (inclusiv TVA), din care valoare eligibilă 10.248.656 lei.
Art. 3. Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 206.657,21 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului Reconversia terenurilor degradate si abandonate in zone de agrement si recreere; spatii publice de revitalizare a coeziunii sociale in Orasul Somcuta Mare.
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Biroului de Achizitii Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
27.04.2017


Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.