HOTARAREA NR. 51/ 2017

Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. a suprafetei necesare pentru amplasarea ,,Sistem de protectie catodica pentru conductele de gaze naturale si bransament electric pentru reteaua de gaze naturale din otel, din localitatea Valenii Somcutei’’

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 27.04.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de Serviciului de urbanism Cadastru si Agricultur din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotaraari,
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
Adresa S.C. E ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare cu nr. 10595/2016, Dosar nr. 1/C/2016
Tinand cont de prevederile 109 si 113 din Legea nr. 123/2012 a energiei si a gazelor naturale, cu modificarile si compeltarile ulterioare,
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,


H O T A R A R E:

Art. 1. Se acorda cu titlu gratuit dreptul de uz si servitute de trecere subterana si de suprafata catre S.C. E ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A., asupra terenului, apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, in vederea executarii si intretinerii ulterioare a obiectivului ,,Sistem de protectie catodica si bransament electric pentru reteaua de gaze naturale din otel din loc. Valenii Somcutei”, in conformitate cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Exercitarea dreptului de uz si servitute asupra terenului afectat de capacitatile energetice se realizeaza cu titlu gratuit pe toata perioada existentei acestora.
Art. 3. La incetarea exercitarii drepturilor conferite prin prezenta hotarare, titularul licentei este obligat sa aduca terenul la starea initiala.


Art. 4. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Maramures,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Biroului juridic si Administratiei Publica Locala din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- S.C. E ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A.


SOMCUTA MARE
27.04.2017


Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 11 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 3 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.