REGULAMENT

REGULAMENT Privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Oraşului Şomcuta Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL ŞOMCUTA MARE
CONSILLIUL LOCAL

REGULAMENT
Privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al
Oraşului Şomcuta Mare

Titlul I – Dispoziţii Generale

Art. 1 – (1) Prezentul Regulament stabileşte condiţiile cadru pentru vânzarea bunurilor imobile –terenuri/clădiri, proprietate privată a Oraşului Şomcuta Mare.
(2) Titularul dreptului de proprietate este Oraşul Şomcuta Mare iar competenţa materială de administrare a bunurilor imobile din patrimoniu în cauză este în sarcina Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare.
(3) Responsabilitatea privind iniţierea şi urmărirea procedurii de vânzare a imobilelor stabilită prin prezentul regulament revine Serviciului de Urbanism, Cadastru şi Agricultura din cadrul Primăriei Oraşului Şomcuta Mare.
(4) Serviciul economic, Biroul juridic si Administratie Publica Locala, Compartimentul Agricol şi Comisiile de aplicare a legilor privind retrocedările vor pune la dispoziţia Serviciului de Urbanism, Cadastru si Agricultura informaţiile necesare în vederea derulării în condiţii legale a procedurii de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Oraşului Şomcuta Mare.

Art. 2 – (1) Calitatea de vânzător este recunoscută Oraşului Şomcuta Mare, pentru bunurile imobile din domeniul privat al oraşului, asupra cărora exercită un drept de proprietate privată.
(2) Calitate de cumpărător o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.
(3) Cetăţenii străini şi apatrizi pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenului numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică.
(4) În cazul în care proprietarul vinde o clădire unei persoane fizice sau juridice străine, va transmite acesteia numai dreptul de folosinţă asupra terenului aferent.

Art. 3 – Principiile care stau la baza procedurii de vânzare a bunurilor din domeniul privat al Oraşului Şomcuta Mare sunt:
a. Transparenţa;
b. Eficienţa utilizării fondurilor publice;
c. Proporţionalitatea;
d. Tratamentul egal;
e. Libera concurenţă.

Art. 4 – (1) Potrivit prezentului regulament vânzarea trerenurilor se poate face:
A. Prin licitaţie publică deschisăcu strigare, în cazul terenurilor libere, vândute în vederea realizării unor investiţii cu impact asupra dezvoltării economice locale, precum şi a construcţiilor.
B. Prin negociere directă, fără licitaţie publică, în cazul terenurilor aferente constructiilor edificate de constructorii de buna credinta, proprietari asupra construcţiilor realizate pe terenuri proprietate privată a Oraşului Şomcuta Mare şi cu drept de superficie asupra terenului pe toată durata de existenţă a construcţiei.

Art. 5 – În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos se definesc astfel:
a. Organizatorul vânzării – Oraşul Şomcuta Mare, prin structurile administrative constituite in cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare;
b. Ofertanţi–persoanele fizice sau juridice care fac o ofertă calificată în cadrul şedinţei de adjudecare, în procedura de licitaţie publică sau, după caz, de negociere directă.

Art. 6 – (1) Vânzarea se face în baza unui contract de vânzare-cumpărare, autentificat notarial, prin care persoana de drept public, numită vânzător, transmite unei alte persoane fizice/juridice, numită cumpărător, proprietatea sa asupra unui bun imobil, proprietate privată a unităţii administrativ-teritorială, în schimbul unui preţ.
(2) Sumele obţinute din vânzarea bunurilor imobile, proprietate privată a Oraşului Şomcuta Mare se fac integral venit la bugetul local.
(3) Taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare la notar şi efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către cumpărător.

Titlul II – Procedurile prealabile vânzării

Capitolul I – Iniţierea vânzării

Art. 7. – Iniţiativa vânzării o are Consiliul Local al Oraşului Şomcuta Mare, care se exprimă prin hotărâre, după determinarea situaţiei juridice a terenului/clădirii, pe baza documentaţiei tehnico-economice şi a raportului de specialitate, elaborate de serviciile de resort, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv cu avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Şomcuta Mare, precum si orice alta persoana interesata prin depunerea unei scrisori de intentie ce va fi urmata de adoptarea unei hotarari de consiliu in acest sens, cu respectarea pasilor mai sus mentionati.

Art. 8. – Indiferent de forma de vânzare, mărime, amplasament sau destinaţia terenurilor, înainte de momentul vânzării, procedura de vânzare va cuprinde obligatoriu următoarele etape:
1. Iniţiatorul vânzării:
1.1. Consiliul Local al Oraşului Şomcuta Mare,
1.2. Orice alta persoana interesata.
2. Determinarea situaţiei juridice a terenului
2.1. Anterior vânzării, imobilele supuse procedurilor de vânzare trebuie să figureze în evidenţele de publicitate imobiliară ca bunuri aparţinând domeniului privat al Oraşului Şomcuta Mare.
2.2. Serviciul de Urbanism, Cadastru si Agricultura va solicita Consiliului Local Şomcuta Mare aprobarea prin hotărâre a trecerii terenului în proprietatea privată a Oraşului Şomcuta Mare şi va întocmi documentaţia necesară înscrierii proprietăţii Oraşului şomcuta Mare asupra terenului în evidenţele de publicitate imobiliară.
3. Întocmirea documentaţiei tehnice
În vederea vânzării imobilelor sunt necesare următoarele documente:
3.1. Documentaţia cadastrală de încadrare şi delimitare a bunului imobil, întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată;
3.2. Certificat de urbanism
4. Întocmirea documentaţiei economice
4.1. Pentru stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru vânzarea imobilelor sau a preţului de vânzare prin negociere directă a terenului, după caz, Primăria Oraşului Şomcuta Mare va comanda Rapoarte de Evaluare a bunurilor, rapoarte întocmite de persoane fizice sau juridice autorizate, respectând Standardele Internaţionale de Evaluare (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR).
4.2. Raportul de evaluare va menţiona în mod obligatoriu preţul de circulaţie pe piaţa liberă a imobilelor din zonă.

Capitolul II – Dreptul de preempţiune

Art. 9 – (1) La iniţiativa vânzării, în cazul terenurilor folosite în regim de continuitate de gospodării ale populaţiei, precum şi în cazul construcţiilor ridicate pe terenurile proprietate privată a Oraşului Şomcuta Mare, proprietarii clădirilor care au constituit prin actul de dobândire a construcţiei drept de superficie asupra terenului pe toată durata de existenţă a acesteia, beneficiază de dreptul de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor.
(2) Terenul aferent construcţiilor reprezintă acel teren pe care este edificată o construcţie – locuinţa, anexe gospodăreşti, curtea aferentă acestora, sedii sau puncte de lucru ale persoanelor juridice, calea de acces sau alte construcţii evidenţiate în actele de proprietate, extrasele de carte funciară.
(3) În fiecare caz individual, terenul aferent construcţiilor va fi identificat printr-o documentaţie topografică şi va urma etapele avizării înainte de a fi supus vânzării Consiliului Local.

Capitolul III – Procedurile de vânzare

Art. 10. – Vânzarea bunurilor imobile din domeniul privat al Oraşului Şomcuta Mare se realizează prin una din următoarele proceduri:
1. Vânzarea imobilelor prin licitaţie publică deschisă cu strigare.
1.1. În cazul îndeplinirii condiţiilor juridice, tehnice şi economice, Serviciul de Urbanism, Cadastru si Agricultura va întocmi documentaţia necesară organizării procedurii licitaţiei.
1.2. Condiţiile specifice şi Caietul de sarcini de vânzare a imobilului se inainteaza de către Serviciul de Urbanism, Cadastru si Agricultura si Biroul Juridic si Administratie Publica Locala primarului orasului in vederea promovarii în Consiliul Local a unui proiect de hotarare, in vederea aprobarii acestora.
1.3. Preţul de pornire a licitaţiei nu poate fi mai mic decât preţul de circulaţie pe piaţa liberă a terenurilor din zonă stabilit prin raportul de evaluare si aprobat prin hotararea consiliului local.
1.3.1. Preţul rezultat in urma licitatiei va fi supus spre aprobare Consiliului Local.
1.3.2. În cazul aprobării de către Consiliul Local, prin hotărâre, a vânzării la preţul negociat, Biroul Juridic si Administratie Publica Locala va întainta documentatia notarului public in vederea realizarii operatiunilor notarile pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului. Contractul de vanzare cumparare se va înregistra în Registrul Contractelor de Vânzare-Cumpărare Bunuri Proprietate Privată ale Oraşului Şomcuta Mare.
1.3.3. Taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare–cumpărare la notar şi efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de cumpărător.
1.4. Promovarea pe piaţă a ofertei terenurilor libere
1.4.1. Promovarea pe piaţă a ofertei de vânzare a terenurilor libere se va face atât pe plan local cât şi pe plan naţional prin mass-media, în vederea atragerii de investitori interesaţi de oferta oraşului.
1.4.2. Întocmirea documentaţiei pentru licitaţie, a Instrucţiunilor de organizare şi desfăşurare a procedurii de vânzare a terenului şi organizarea licitaţiei se va face de Serviciul de Urbanism, Cadastru si Agricultura si Biroului Juridic si Administratie Publica Locala din cadrul Primăriei Oraşului Şomcuta Mare, potrivit legii şi în condiţiile stabilite prin Hotărârea Consiliului Local.
1.4.3. În urma licitaţiei, se va incheia contractul de vânzare-cumpărare între Oraşul Şomcuta Mare, prin reprezentanţii legali şi cumpărător. Contractul va fi autentificat în faţa notarului public.

2. Vânzarea prin negociere directă a terenurilor.
2.1. Pot face obiectul vânzării prin negociere directă terenurile aflate în proprietatea privată a Oraşului Şomcuta Mare, libere de sarcini şi care sunt terenuri aferente constructiilor folosite în regim de continuitate de gospodării ale populaţiei sau de persoane fizice/juridice, proprietari asupra construcţiilor realizate pe terenuri proprietate privată a Oraşului Şomcuta Mareşi cu drept de superficie asupra terenului pe toată durata de existenţă a construcţiei.
2.1.1. Vânzarea prin negociere directă a terenurilor aferente constructiilor se poate face doar în baza unui Raport de Evaluare a terenului, întocmit de persoane fizice sau juridice autorizate, reapectând Standardele Internaţionale de Evaluare (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR).
2.1.2. Raportul de evaluare va menţiona în mod obligatoriu preţul de circulaţie pe piaţa liberă a terenurilor din zonă.
2.1.3. Preţul negociat nu poate fi mai mic decât preţul de circulaţie pe piaţa liberă a terenurilor din zonă, stabilit prin raport de evaluare.pretul stabilit prin raportul de evaluare se aproba de Consiliul Local, reprezentand pretul minim de pornire sub care vanzarea nu se poate face.
2.1.4. Preţul negociat între cumpărătorul terenului şi Comisia de negociere şi vânzarea terenului vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local.
2.1.5. În cazul aprobării de vătre Consiliul Local, prin hotărâre, a vânzării la preţul negociat, Biroul Juridic si Administratie Publica Locala va întainta documentatia notarului public in vederea realizarii operatiunilor notarile pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului. Contractul de vanzare cumparare se va înregistra în Registrul Contractelor de Vânzare-Cumpărare Bunuri Proprietate Privată ale Oraşului Şomcuta Mare.
2.1.6. Taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare–cumpărare la notar şi efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de cumpărător.
2.2. Vânzarea prin negociere directă a terenurilor folosite de persoane fizice/juridice, proprietari asupra construcţiilor realizate pe acestea se poate face în următoarele condiţii:
2.2.1. Solicitantul vânzării va face dovada că utilizează terenul proprietate privată a Oraşului Şomcuta Mare pentru desfăşurarea activităţilor economice prevăzute în Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului şi a Autorizaţiei de Funcţionare şi Profil de Activitate, eliberată de Primarul Oraşului Şomcuta Mare.
2.2.2. Pot face obiectul vânzării prin negociere directă şi terenurile aflate în proprietatea privată a Oraşului Şomcuta Mare şi care asigură accesul la proprietatea solicitantului în cazul în care acesta nu există.
2.3. Nu pot face obiectul vânzării prin negociere directă terenurile care au fost revendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, în baza legilor de retrocedare a proprietăţii.
2.4. Nu pot face obiectul vânzării terenurile ocupate de parcări, garaje şi acces auto, terenurile ocupate de accese la spaţii comerciale realizate după anul 1991, precum şi terenurile afectate de reţele edilitare aflate în proprietatea publică a Oraşului Şomcuta Mare sau în administrarea operatorilor de servicii comunitare de utilităţi publice.
2.5. Nu pot face obiectul vânzării prin negociere directă terenurile a căror situaţie juridică este reglementată prin contracte de concesiune aprobate de Consiliul Local al Oraşului Şomcuta Marea căror suprafaţă depăşeşte 150 mp.
2.6. Vanzarea directă a terenurilor se va face după întrunirea tuturor condiţiilor juridice, tehnice şi economice stabilite la prezentul Titlul din Regulament.

Titlul IV – Documentele prealabile şi aprobarea vânzării

Art. 11. – Consiliul Local prin hotarare va aproba pentru fiecare procedura de vanzare a terenurilor un studiu de oportunitate si necesitateîntocmit de către compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Şomcuta Mare, va conţine în principal următoarele:
1.date privind vânzătorul;
2.titlul juridic în baza căruia este deţinut bunul care face obiectul vânzării;
3.motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică vânzarea;
4.date privind bunul care se vinde: descrierea acestuia şi specificaţii tehnice, adresa, vecinătăţi, ansamblul în care funcţionează bunul respectiv şi condiţiile ce se cer pentru a nu prejudicia ansamblul, se va preciza dacă bunul care se vinde este sau nu grevat de sarcini;
5.valoarea de circulaţie a terenurilor din zona în care este situat bunul supus vânzării, preţul de pornire al licitaţiei publice care va avea la bază valorile de circulaţie, stabilite prin Raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat şi însuşit prin hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare;
6.precizarea tipului de procedură prin care se va face vânzarea.

Art. 12. – (1) Vânzarea bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al Oraşului Şomcuta Mare se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare, pe baza documentaţiei tehnico-economice, a raportului de specialitate întocmit conform prevederilor art. 11, respectiv cu avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Şomcuta Mare.
(2) Hotărârea Consiliului Local prin care se aprobă vânzarea unui bun imobil va cuprinde: procedura de vânzare, valoarea de circulaţie a imobilului stabilită în raportul de evaluare, preţul minim de pornire a licitaţiei stabilit de Consiliul Local, datele de identificare ale imobiului şi modalitatea de plată a preţului de adjudecare a imobilului.

Titlul IV – Documentaţia de licitaţie

Capitolul I – Caietul de sarcini

Art. 13. – (1) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de către Primăria Oraşului Şomcuta Mare, prin intermediul Serviciului de Urbanism, Cadastru si Agricultura, la sediul său situat în Şomcuta Mare.
(2) Preţul de vânzare a caietului de sarcini va fi stabilit astfel încât să acopere cheltuielileocazionate cu organizarea licitaţiei.

Art. 14. – Caietul de sarcini va cuprinde următoarele:
a) Datele de identificare ale proprietarului;
b) Datele de identificare ale organizatorului licitaţiei;
c) Procedura de vânzare aplicată;
d) Data depunerii documentelor de participare la licitaţie;
e) Adresa,data şi ora de desfăşurare a licitaţiei organizate pentru vânzarea imobilului, precum şi datele de desfăşurare a următoarelor licitaţii, în caz de neadjudecare şi repetare a procedurii;
f) Prezentarea imobilului: denumire, adresă, regim juridic, descrierea imobilului, date şi caracteristicile constructive ale acestuia, dacă este cazul starea tehnică actuală;
g) Preţul minim de pornire a licitaţiei, stabilit prin hotărâre a Consiliului Local Şomcuta Mare, pe baza valorilor de circulaţie ale terenurilor din zona în care este situat imobilul;
h) Elemente de preţ: preţul minim de pornire a licitaţiei, pasul de strigare de maxim 5% din preţul minim de pornire, garanţia de participare la licitaţie de maxim 10% din preţul minim de pornire, cuantumul taxei de participare la licitaţie, preţul caietului de sarcini şi modalitatea de plată a valorii (preţului) de adjudecare a imobilului;
i) Documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie;
j) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul pentru a fi admis la licitaţie (condiţiile de calificare);
k) Instrucţiuni privind modul de desfăşurare a procedurii de licitaţie;
l) Alte precizări considerate a fi utile pentru ofertanţi;
m) Numărul de telefon şi/sau fax şi persoana de contact desemnată de organizator. Unde se pot obţine relaţii despre bunul/bunurile imobile ce fac obiectul vânzării.

Capitolul II – Anunţul publicitar

Art. 15. – (1) După aprobarea vânzării, Primăria Oraşului Şomcuta Mare, prin grija Biroului Juridic si Administratie Publica Locala, va proceda la publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei.
(2) Anunţul privind organizarea licitaţiei se va afişa la sediul organizatorului, la locul unde se află bunul imobil, se va publica într-un cotidian central şi într-un cotidian local, site-ul institutiei percum si un cotidian judetean.
(3) Anunţul privind organizarea licitaţiei se va publica cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea acesteia.
(4) Conţinutul anunţului licitaţiei este următorul:
• denumirea şi sediul organizatorului licitaţiei, număr de telefon/fax;
• obiectul licitaţiei, adresa imobilului;
• data, ora limită şi locul de depunere a documentelor de participare la licitaţie;
• locul de unde se poate obţine dosarul de prezentare/Caietul de sarcini;
• data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei.

Capitolul III – Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei

Secţiunea I – Comisia de licitatie

Art. 16. – (1)Biroul Juridic si Administratie Publica Locala va asigura organizarea licitaţiei şi desfăşurarea acesteia în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi a dispoziţiilor legale incidente.
(2) In cazul in care persoanele interesate formuleaza solicitari de informatii suplimentare in legatura cu procedura, Biroul Juridic si Administratie Publica Locala cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare va raspunde in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acestora. Informatiile solicitate vor fi comunicate tuturor participantilor interesati de procedura organizata de Primaria Somcuta Mare ale caror date sunt preluate din Scrisorile de intentie prin care isi prezinta dorinta de a participa.

Art. 17. – (1) Comisia de licitatie va fi nominalizată prin Hotărâre a Consiliului Local Şomcuta Mare.
(2) a) Comisia de licitatie va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5, avand urmatoarea structura minima:
• preşedinte;
• cel putin doi reprezentanti ai Consiliului Local.
• Specialist in domeniul tehnic, economic, juridic, agricol
• Membrii supleanti,
b) secretariatul comisiei va fi asigurat de o persoana cu pregatire juridica din cadrul aparatului de specialiate a Primarului Orasului Somcuta Mare sau din cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local Somcuta Mare
(3) Prin Hotărâre a Consiliului Local Şomcuta Mare va fi nominalizată şi Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor adoptate de comisia de licitatie. Din Comisia de contestaţii vor face parte în mod obligatoriu persoane de specialitate din domeniile: urbanism şi juridic.

Art. 18. – (1) Membrii comisiei de licitaţie au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.
(2) Persoanele desemnate să facă parte din comisia de licitatie sunt obligate să dea în prealabil o declaraţie privind incompatibilitatea, imparţialitatea şi obligaţia de păstrare a confidenţialităţii în raport cu calitatea de membru al comisiei de licitatie, declaraţii care se vor păstra la dosarul licitaţiei.

Art. 19. – Comisia de licitatie va avea, în principal, următoarele atribuţii:
• întocmirea şi transmiterea anunţului publicitar;
• verificarea documentelor de participare la licitaţie a ofertanţilor;
• întocmirea listei cu ofertanţii acceptaţi,
• desfăşurarea şedinţei de licitaţie;
• întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor de licitaţie;
• desemnarea câştigătorului licitaţiei;

Art. 20. – Lucrările şedinţelor Comisiei de licitaţie se vor desfăşura astfel:
1. şedinţa este prezidată de preşedintele Comisiei, iar în lipsa acestuia de către vicepreședinte, iar în lipsa acestora lucrările comisiei se amână pentru o altă dată;
2. problemele de pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii, fiecare membru având dreptul să-şi susţină punctul de vedere;
3. comisia de licitaţie este legal întrunita în prezenta a 7 membri si ia decizii valabile cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, numai pe baza criteriilor de calificare prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice;
4. în situaţia în care nu este întrunit numărul legal de membri necesar pentru desfășurarea dezbaterilor, lucrările şedinţei se amână pentru o dată ulterioară.
(2) Dezbaterile din şedinţă sunt consemnate de către secretar, într-un proces verbal care va cuprinde informatiileprevazute la art. 22.
.
Secţiunea II – Documentele licitaţiei

Art. 21. – Documentele licitaţiei sunt următoarele:
• Hotărârea Consiliului Local Şomcuta Mare pentru aprobarea vânzării şi procedura de vânzare;
• Hotărârea Consiliului Local Şomcuta Mare de constituire a comisiei de adjudecare;
• Anunţul privind organizarea licitaţiei publice;
• Dosarul de prezentare sau Caietul de sarcini;
• Cererea de înscriere la licitaţie;
• Procesul verbal al licitaţiei;
• Hotărârea de adjudecare a licitaţiei;
• Extrasul de carte funciară a imobilului;
• Dosarul de participare la licitaţie al fiecărui ofertant;
• Declaraţiile privind incompatibilitatea, imparţialitatea şi obligaţia de păstrare a confidenţialităţii;
• Comunicarile către ofertanţi, dacă este cazul.

Art. 22. – (1) Procesul verbal al licitaţiei se întocmeşte în timpul şedinţei de licitaţie de către secretarul comisiei şi va cuprinde date cu privire la obiectul licitaţiei, componenţa comisiei de licitatie, datele de identificare ale ofertanţilor, modul de desfăşurare a licitaţiei, inclusiv opiniile motivate ale majorităţii respectiv minorităţii membrilor comisiei.
(2) Procesul verbal va fi semnat de membrii comisiei şi de ofertanţii prezenţi la licitatie, de secretarul comisiei şi se înregistrează în registrul de corespondenţă imediat după încheierea licitaţiei.
(3) Procesul verbal final se încheie în doua exemplare originale şi se semnează de comisia de licitatie si de castigatorul licitatiei. Un exemplar de păstrează la dosarul licitaţiei, un exemplar se înmânează câştigătorului şi un exemplar seînaintează primarului in vederea initierii unui proiect de hotarare pentru aprobarea de catre Consiliul local al Orasului Somcuta Mare a pretului de vanzare a bunului, hotarare ce va fi inaintata ulterior notaruluiimpreuna cu procesul-verbal al licitatiei în vederea întocmirii, în formă autentică, a contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 23. – Prevederile prezentului titlu cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se aplică prin asimilare şi procedurii de negociere directa, cu nuanţările corespunzătoare.

Art. 24. – Toate documentele licitaţiei publice sau ale negocierii directe, întocmite pe parcursul desfăşurării procedurii de licitaţie publică respectiv negocierii directe, de către comisia de licitatie/comisia de negociere se vor păstra de către organizatorul licitaţiei într-un dosar al licitaţiei, care se va întocmi pentru fiecare licitatie în parte.

Secţiunea III – Depunerea documentelor şi achitarea taxelor

Art. 25 – (1) Taxa de participare la licitatie se va stabili astfel incat sa acopere cheltuielile ocazionate de organizarea procedurii si va fi inclusa in anuntul privind organizarea licitatiei.
(2) Garanţia de participare la licitaţie este în cuantum de maxim 10% din preţul de pornire al licitaţiei.

Art. 26. – (1) Garanţia de participare este valabila pentru o singură licitaţie şi se va constitui in forma prevazuta in cadrul caietului de sarcini.
(2) Ofertanţilor necâştigători li se va restitui, în baza unei cereri, garanţia de participare la licitaţie.
(3) Ofertantul va pierde garanţia de participare la licitaţie, dacă îşi retrage oferta înainte de desemnarea câştigătorului.
(4) Garanţia de participare a ofertantului câştigător face parte din preţul bunului adjudecat. În cazul achitării în rate a preţului de vânzare, garanţia de participare se include în preţ la achitarea primei rate.

Art. 27. – (1) Cererea de înscriere la licitaţie va cuprinde următoarele elemente:
• Datele de identificare a ofertantului, persoană fizică şi/sau persoană juridică;
• Datele de identificare a bunului pentru care se solicită înscrierea la licitaţie;
• Precizări cu privire la acceptarea de către ofertant a prevederilor documentaţiei de licitaţie pentru ofertanţi, sens în care aceştia vor completa declaraţia de acceptare în care se va menţiona perioada de valabilitate a ofertei care nu poate fi mai mare de 60 de zile de la data înregistrării cererii de înscriere;
(2) Cererea de înscriere la licitaţie va fi însoţită de următoarele documente, care vor constitui dosarul de participare la licitaţie:
• Buletinul/cartea de identitate sau paşaportul persoanei participante (copie) pentru ofertanţi persoane fizice;
• Certificatul de înregistrare al societăţii, la Oficiul Registrului Comerţului (codul unic de înregistrare şi anexa) pentru persoanele juridice sau autorizaţia de funcţionare pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative;
• Actul constitutiv al societăţii comerciale;
• Ultimul bilanţ vizat de A.J.F.P.;
• Ultima balanţă întocmită;
• Împuternicirea reprezentantului ofertantului pentru participarea la licitaţie;
• Pentru societăţile comerciale străine: certificat de înregistrare tradus în limba română, iar traducerea să fie legalizată de un notar public din România şi scrisoare de bonitate, eliberată de o banca străină sau o filială a unei bănci străine în România;
• Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul general consolidat şi către bugetul local valabile la data deschiderii ofertelor;

• Alte documente relevante pe care se consideră necesare.

Art. 28. – Toate documentele prevăzute la art. 27 depuse de persoanele fizice sau juridice române pot fi prezentate in original sa copii autentificate notarial. In situatia in care comisia va considera necesar, se va solicita prezentarea originalului pentru verificarea acestuia.

Art. 29. – Criteriile de calificare a ofertanţilor constau în prezentarea documentelor prevăzute la art. 27 şi îndeplinirea condiţiilor de calificare precizate în Caietul de sarcini.

Art. 30. – (1) Comisia de adjudecare va analiza, încadrul şedinţei de licitaţie, documentele depuse şi va întocmi un proces verbal în care se va menţiona rezultatul analizei, semnat de membrii comisiei de adjudecare.
(2) Vor fi descalificaţi pentru participare la licitaţie ofertanţii care nu îndeplinesc condiţiile cerute în dosarul licitaţiei şi în special cei care înregistrează obligaţii restante fiscale/nefiscale faţă de bugetul local si bugetul de stat şi care sunt în litigiu cu Oraşul Şomcuta Mare/Consiliul Local Şomcuta Mare cu privire la bunul solicitat vânzării sau obligaţiile bugetare corelative.
(3) Comisia de adjudecare va întocmi lista cu ofertanţii calificaţi şi o va afişa la locul desfăşurării licitaţiei cu cel puţin o oră înainte de ora fixată pentru începerea şedinţei de licitaţie.

Secţiunea IV – Desfăşurarea licitaţiei publice

Art. 31. – (1) Procedura care se aplică pentru vânzarea bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al Oraşului Şomcuta Mare este cea a licitaţiei publice deschise cu strigare, excepţie făcând cazurile menţionate la art. 9 din prezentul Regulament.
(2) Procedura vânzării prin negociere directă va avea la bază toate dispoziţiile prevazute in cadrul prezentului regulament sau prin derogare cele stabilite in cadrul unei hotarari de consiliu adoptate in acest sens.
(3) Şedinţa de licitaţie va avea loc în ziua, ora şi locul indicate în anunţul publicat şi în dosarul de prezentare.
(4) Ofertele se depun la sediul autorităţii administraţiei publice locale sau la locul precizat în anunţul publicitar, în plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, ce vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, la Registratura Primăriei Orasului Somcuta Mare.
(5) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.
(6) Ofertele depuse la o altă adresă decât cea stabilită prin anunţul de participare, ofertele primite şi înregistrate după termenul limită de primire prevăzut în anunţul publicitar vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.
(7) Pe plicul exterior se va indica licitaţia publică pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină:
- o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o scrisoare de interes, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări
- acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertantului, conform solicitărilor autorităţii administraţiei publice locale, acte prin care se dovedeşte cumpărarea caietului de sarcini, achitarea taxei de participare precum şi a garanţiei de participare la licitaţia publică.
- plicul interior.
(8) Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. Acest plic va conţine oferta propriu-zisă (preţul oferit, alte propuneri întocmite conform instrucţiunilor pentru ofertanţi, etc.).
(9) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea ofertelor şi desfăşurarea licitaţiei publice.
(10) Comisia de licitatie va verifica indeplinirea conditiilor de calificare ale ofertantilor participanti putand solicita acestora informatii suplimentare pentru clarificarea documentelor/informatiilor prezentate, urmand a fi convocati la sedinta urmatoare doar ofertantii care indeplinesc conditiile de eligibilitate. In situatia in care calificarea ofertantilor se poate face in ziua stabilita pentru deschiderea ofertelor sedinta de ofertare va avea loc in aceeasi zi. Evaluarea documentelor se face de comisie fara prezenta participantilor la aceasta procedura. In cazul in care este necesara depunerea de documente suplimentare, convocareaacestora la sedinta de ofertarese va face in scris comunicandu-se data, ora si locul unde va avea.

Procedura licitaţiei publice deschisă cu strigare

Art. 32. – (1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice deschise cu strigare este necesar să se califice cel puţin doi ofertanţi.
(2) În cazul în care la procedura de vanzare prin licitaţie nu s-au prezentat minim doi ofertanţi sau în cazul în care nici unul dintre ei nu a oferit cel puţin preţul minim de pornire, licitaţia se va anula urmand a se organiza o noua licitatie la o data ce va fi ulterior stabilita.

Art. 33. – (1) Repetarea licitaţiei se va face cu respectarea termenelor stabilite al art. 15 alin. (3).

Art. 34.– (1) La data, ora și locul precizat în anunțul din presă pentru desfășurarea licitației, în prezența membrilor comisiei de licitație, președintele comisiei invită în sală toți ofertanții în vederea începerii licitației.
(2)Licitatorul anunţă deschiderea şedinţei, obiectul acesteia, procedura de desfășurare a licitației, constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea şedinţei și face identificarea ofertelor depuse şi licitanţilor prezenţi, prin verificarea identității acestora cu actul de identitate. Reprezentanții legali vor prezenta actul de identitiate însoțit de o copie (conformă cu originalul) a certificatului constatator al firmei unde este meționat drept administrator/persoană împuternicită. Persoana împuternicită de reprezentantul legal să participe și să liciteze va prezenta actul de identitate, împuternicirea notarială.

Art. 35.–(1) Dacă la deschiderea şedinţei de licitaţie se constată depunerea a cel puţin 2 oferte, comisia poate proceda la deschiderea plicurilor exterioare conţinând documentele depuse de licitatori, urmând să constate eligibilitatea ofertanţilor care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) fac dovada achitării caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei pentru participare in forma stabilite prin caietul de sarcini;
b) au prezentat în copie autentificata documentele solicitate prin instrucţiunile pentru ofertanţi şi caietul de sarcini.
c) fac dovada achitării obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi a taxelor către stat, inclusiv cele locale, în baza certificatului de atestare fiscală emis de direcţia/compartimentul de specialitate.
d) respectă condițiile de eligibilitate pe care trebuie în mod imperativ să le îndeplinească ofertanții.
(2)Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:
a) a fost depusă după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilită în anunţul de participare;
b) nu este însoţită de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitată în documentaţia de atribuire;
c) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în instrucţiunile pentru ofertanţi şi în caietul de sarcini;
d) are menţiuni înscrise în cazierul judiciar/fiscal, în cazul în care acesta s-a solicitat;
e) are impozite şi taxe neplătite.

Art. 36.– În cazul în care după deschiderea şi analizarea plicurilor exterioare, nu există doua oferte calificate, această situaţie se va consemna în procesul verbal de şedinţă, iar licitaţia se va anula, urmând ca în termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei de licitaţie să se publice anunţul privind organizarea unei noi licitaţii.

Art.37.– (1) În cazul în care după deschiderea şi analizarea plicurilor exterioare, există doua oferte calificate licitatorul deschide şi analizează ofertele din plicurile interioare.
(2) Licitatorul anunţă preţul iniţial de pornire la licitaţie, pasul de licitație stabilite prin caietul de sarcini, precum şi preţurile oferite de către licitanţi în cadrul ofertelor depuse de către aceştia .
(3)Se trece la supralicitare prin strigare directă, începând de la oferta cea mai mai mare, înscrisă în formularul de ofertă, sau în cazul în care valoarea ofertelor prezentate de către ofertanți sunt în cuantumuri egale, începând de la valoarea înscrisă în formularul de ofertă, dar nu mai puțin de prețul de pornire la care se adauga pasul de licitare. Supralicitarea se continuă până când niciun ofertant nu mai supralicitează.
(4)Bunurile ce fac obiectul vânzării se adjudecă de către ofertantul care a oferit cel mai mare preț.
(5)Pe durata ședinței de licitație participanții (ofertanții pentru bunul în cauză) nu au permisiunea de a părăsi sala, sub sancțiunea excluderii din cadrul procedurii.

Art.38.– (1)Procesul verbal de licitație se semnează de către membrii comisiei de licitație și participanții la licitație, atât cei declarați admiși, cât și cei declarați respinși.
(2) Refuzul de a semna procesul verbal de licitație de către unul dintre ofertanți nu afectează valabilitarea acestuia. În cadrul procesului verbal este consemnat refuzul semnării, precum și orice altă observație.
(3)În urma desfășurării licitației se redactează procesul verbal de adjudecare. În baza hotărârii de consiliu local privind decizia vânzării bunului la licitație și a procesului-verbal de adjudecare se va încheia conform legii contractul de vânzare.
(1) Contractul de vânzare se încheie în termen de maxim 30 de zile de la data desfăşurării şi adjudecării licitaţiei publice, dacă prin caietul de sarcini nu s-a stabilit altfel.
(2) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de vânzare-cumparare în termenul de 30 de zile, din motive imputabile lui, atrage după sine pierderea garanţiei depuse pentru participare şi, dacă este cazul, plata de daune interese. De asemenea, acesta nu mai are dreptul de a participa (în nume propriu sau ca asociat, acționar, administrator al unei persoane juridice) la alte licitaţii organizate de către Orasul Somcuta Mare privind vânzarea bunurilor timp de 5 ani.

Secţiunea V – Contestaţii

Art. 39.– Împotriva modului de desfăşurare a licitaţiei, participanţii pot formula contestaţii care se depun la sediul Primăriei Oraşului Şomcuta Mare, în termen de 24 de ore de la închiderea acesteia.

Art. 40. –(1) Contestaţia se adresează Primarului Oraşului Şomcuta Mare şi va fi soluţionată de comisia de contestaţii numită prin hotararea Consiliului local, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea contestaţiei, prin admiterea sau după caz respingerea ei.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiei propune admiterea/respingerea contestaţiei prin referat semnat de toti membrii. Primarul se pronunţă cu privire la admiterea /respingerea contestaţiei prin Dispoziţie de Primar, care va fi emisă în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea referatului comisiei de soluţionare a contestaţiei şi va fi comunicată contestatarului.
(3) În cazul în care contestaţia este fondată, Primarul va revoca, prin Dispoziţia de admitere a contestației, decizia de desemnare a ofertantului câştigător şi o va notifica tuturor ofertanţilor, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea referatului comisiei de soluţionare a contestaţiei.
(4)În cazul unui răspuns negativ la contestaţia depusă de către ofertantul respins, acesta va putea recurge la introducerea unei acţiuni în justiţie la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Maramures.
(5)Împotriva hotărârii Tribunalului, se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel în a cărei circumscripţie se află sediul autorităţii administraţiei publice locale .
(6) În situaţia prevăzută la alin.(3), autoritatea administraţiei publice locale va decide anularea licitaţiei şi organizarea unei noi licitaţii.

Art. 41. – Contestaţia administrativă suspendă derularea procedurii de vânzare până la soluţionarea ei.

Art. 42. – În cazul admiterii contestaţiei, licitaţia va fi anulată şi procedura de vânzare va fi reluată stabilindu-se un termen pentru repetarea licitaţiei care nu poate fi mai mic de 20 de zile.

Capitolul VI – Dispoziţii finale

Art. 43. – Ofertanţii care au participat la o procedura de vanzare prin licitatie ce a fost anulata nu vor mai achita contravaloarea dosarului de prezentare, urmând să achite doar garanţia de participare, dacă au solicitat restituirea garanţiei, in situatia in care conditiile de participare si procedura nu au fost modificate.

Art. 44. – Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare, în forma autentică, în termen de maximum 30 zile de la data comunicari hotararii consiliului local de aprobare a pretlui de vanzare a terenului.

Art. 45. – Preţul de adjudecare al bunului imobil se achită în condiţiile stabilite de hotărâre de consiliul local prin care a fost aprobată scoaterea la vânzare a imobilului, în următoarele modalităţi:
• integral, până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, respectiv în termen de maximum 30 zile de la data încheierii licitaţiei;
• în rate lunare, caz în care eşalonarea ratelor se face pe cel mult 12 luni consecutive.

Art. 46. – În cazul în care termenele prevăzute în prezentul Regulament se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte pentru prima zi lucrătoare următoare.

Art. 47. – Procesele verbale împreună cu documentele licitaţiei se vor păstra cu caracter permanent în arhiva Primăriei Oraşului Şomcuta Mare.

Art. 48. – În cazul în care, cu excepţia unor situaţii de forţă majoră, temeinic dovedite, contractul de vânzare-cumpărare nu este semnat, în termen stabilit, din vina adjudecătorului, acesta pierde dreptul de cumpărare a bunului, precum şi dreptul la restituirea garanţiei de participare şi poate fi obligat la plata daunelor cauzate. În acest caz procedura de licitaţie va fi reluată, în condiţiile prezentului Regulament.

Art. 49. – Cu aplicarea prezentului Regulament se încredinţează compartimentele de specialitate din cadru Primariei Orasului Somcuta Mare implicate in procedurile de vanzare a terenurilor apartinand domeniului privat a Orasului Somcuta Mare.

Preşedinte de Şedinţă

Contrasemnează,
Secretarul Oraşului Şomcuta Mare
Toma Alin Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.