ANUNT

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2015

Anunt

ORASUL SOMCUTA MARE                                                                             DE ACORD 

BIROU VENITURI                                                                                   SEF SERVICIU ECONOMIC                                                                                                                                         

                                                                                                                                   AVIZAT

                                                                                                                           Comisia de specialitate

                                                                                                                           Nr. ................  

                                                                                                                           Data ..............

                           RAPORT

privind fundamentarea proiectului de hotarare, avand ca obiect:

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015

            Avand in vedere prevederile Legii  343/2006 si HG 1309/2012, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal care prevad  nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, avem urmatoarele propuneri privind impozitele si taxele locale pentru anul 2015.

Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii determinata conform anexei nr. 1.

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii, prin inmultirea valorii determinate conform anexei nr. 1 cu coeficientul de corectie corespunzator si anume:

 • Pentru oras si localitatile componente: Zona A – 2.30; Zona B – 2.20; Zona C – 2.10; Zona D – 2.00
 • Pentru satele apartinand orasului; Zona A – 1.05; Zona B – 1.00, zona C – 0.95; Zona D – 0.90;

Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor juridice se calculeaza prin aplicarea cotei  cuprinse intre 0.25%-1.5% asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitate.

In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste intre 10%-20% asupra valorii de inventar a cladirii, iar in cazul cladirilor care nu au fost reevaluate in in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta cota impozitului pe cladiri se stabileste intre 30%-40% asupra valorii de inventar a cladirii. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului este cea prevazuta in aliniatul anterior.

Propunem urmatoarele cote de impozitare in cazul persoanelor juridice:

 • 1.5%, in cazul cladirilor reevaluate;

            Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri se propune o bonificatie de 10% ( atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice).

            Impozitul pe teren se stabileste  luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localiatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului conform incadrarii facute de consiliul local.

(1) In cazul terenului din intravilan incadrat la categoria „terenuri cu constructii” impozitul se stabileste astfel:

 • Pentru oras si localitatile componente:

-         Zona A – 6545 lei/ha

-         Zona B – 4447 lei/ha

-         Zona C – 2113 lei/ha

-         Zona D – 1230 lei/ha

 • Pentru satele apartinand orasului:

-         Zona A – 711 lei/ha

-         Zona B – 534 lei/ha

-         Zona C – 355 lei/ha

-         Zona D – 178 lei/ha

(2) In cazul terenurilor intravilane inregistrate la o alta categorie de folosinta, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

Nr. Crt. Categoria de folosinta Zona (lei/ha)
A B C D
 1. 1.
TEREN ARABIL 28 21 19 15
 1. 2.
PASUNE 21 19 15 13
 1. 3.
FANEATA 21 19 15 13
 1. 4.
VIE 46 35 28 19
 1. 5.
LIVADA 53 46 35 28
 1. 6.
PADURE 28 21 19 15
 1. 7.
TEREN CU APA 15 13 8 X
 1. 8.
DRUMURI X X X X
 1. 9.
TEREN NEPRODUCTIV X X X X

Suma stabilita conform aliniatului (2) se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator, si anume:

-         Somcuta Mare si localitatile componente ale orasului: 3,00;

-         Satele apartinand orasului: 1,00.

(3)Impozitul/Taxa asupra terenului situat in extravilan se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

Nr. Crt. Categoria de folosinta Zona (lei/ha)
A B C D
 1. 1.
TEREN CU CONSTRUCTII 31 28 26 22
 1. 2.
TEREN ARABIL 50 48 45 42
 1. 3.
PASUNE 28 26 22 20
 1. 4.
FANEATA 28 26 22 20
 1. 5.
VIE PE ROD, ALTA DECAT CEA PREVAZUTA LA NR.CRT. 5.1 55 53 50 48
5.1 VIE PANA LA INTRAREA PE ROD X X X X
 1. 6.
LIVADA PE ROD ALTA DECAT CEA PREVAZUTA LA NR. CRT. 6.1 56 53 50 48
6.1 LIVADA PANA LA INTRAREA PE ROD X X X X
 1. 7.
PADURE SAU ALT TEREN CU VEGETATIE FORESTIERA CU EXCEPTIA NR.CRT. 7.1 16 14 12 8
7.1 PADURE<20 ANI X X X X
 1. 8.
TEREN CU APA ALTUL DECAT AMENAJARI PISCICOLE 6 5 2 1
 1. 9.
TEREN CU AMENAJARI PISCICOLE 34 31 28 26
 1. 10.
DRUMURI SI CAI FERATE X X X X
 1. 11.
TEREN NEPRODUCTIV X X X X

Suma stabilita conform aliniatului (3) se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator, si anume:

-         extravilan Somcuta Mare si localitatile componente ale orasului: 2,00;  

-         extravilan Finteusu Mare: 1,05.

-         extravilan Buteasa: 1,00.

-         extravilan Codru Butesei: 0,95.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren se propune o bonificatie de 10%( atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice).

Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste conform tabelului de mai jos:

Nr. crt. Tipuri de autovehicule lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta
I VEHICULE INMATRICULATE (lei/200 cmc sau fractiune din aceasta)  
1 Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv 8
2 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv 18
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv 72
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv 144
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc 290
6 Autobuze, autocare, microbuze 24
7 Alte autovehicule cu tractiune mecanica cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30
8 Tractoare înmatriculate 18
     
     
II VEHICULE INREGISTRATE  
1 Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 cmc
1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc 2-4
1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc 4-6
8 Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 50-150 lei/an
     
     

Propunem urmatoarele valori pentru vehiculele inregistrate:

 • 4 lei/200 cmc pentru vehiculele inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc;
 • 6 lei/200 cmc  pentru vehiculele inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc;
 • 150 lei/an pentru vehiculele fara capacitate cilindrica evidentiata.

In cazul unui autovehicul de transport de marfa, in cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozilul pe mijloacele de transport se calculeaza conform anexei nr. 1.

Pentru plata cu anticipatie a taxei asupra mijloacelor de transport propunem o bonificatie de 10%( atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice).

Privitor la taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism propunem urmatorul nivel:

a) pana la 150 mp inclusiv – 6 lei

b)  intre 151-250 mp – 6 lei

c) intre 251-500 mp – 8 lei

d) intre 501-750 mp – 10 lei

e) intre 751-1000 mp – 12 lei

f) peste 1000 mp – 14+ 0.01lei pentru fiecare mp care depaseste 1000mp

           

Pentru alte taxe propunem urmatorul nivel:

 • §Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari – 5lei/mp;
 • §Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru  amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor – 7 lei/ mpocupat de constructie;
 • §Taxa pentru desfiintarea, totala sau partiala, a unei constructii – 0,1% din valoarea impozabila a constructiei;
 • §Taxa pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu – 11 lei/racord;
 • §Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism – 13 lei
 • §Taxa pentru certificatul de nomenclatura stradala si adresa – 8 lei
 • §Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice 68 lei pentru vizarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica  – 34 lei, iar pentru eliberarea unei autorizatii privind desfasurarea unei activitati de alimentatie publica:

-         pentru restaurante  – taxa autorizare 1000 lei, viza fiind 50% din aceasta taxa.

-         pentru baruri – taxa autorizare 500 lei, viza fiind 50% din aceasta taxa.

 • §Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare – 17 lei;
 • §Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau alte asemenea planuri detinute de consiliile locale – 28 lei/mp sau fractiune de mp;
 • §Taxa pentru eliberarea certificatului de producator – 30 lei;

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se propune la 3% aplicata la valoarea serviciilor din valoarea serviciilor de reclama si publicitate;

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se propune la urmatorul nivel:

 • §Pentru panourile situate la locul exercitarii activitatii – 28 lei/mp sau fractiune
 • §Pentru panourile situate in afara locului de desfasurare a activitatii – 20 lei/mp sau fractiune

Impozitul pe spectacole in cazul videotecilor sau discotecilor este propusa la suma de 1 leu/mp, suma ce se ajusteaza cu coeficientul de corectie corespunzator: 3,00 pentru orasul Somcuta Mare si localitatile componente si 1,00 pentru satele apartinand orasului.

In cazul spectacolelor de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera opereta, cocert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ, competitie sportiva si altele precizate la art. 274, alin.(2), lit. a, cota de impozit este egala cu 2% din biletele vandute, iar in cazul oricaror altor manifestari artistice cota este de 5% din valoarea biletelor vandute.

Taxa hoteliera prevazuta  de art. 278 alin. 2 se stabileste la nivelul de 1% aplicat asupra tarifului de cazare practicat.

Pentru remorcile inregistrate care sunt autorizate sa circule pe raza orasului Somcuta Mare propunem  urmatoarele taxe:

 • §Pana la 1 tona inclusiv – 5 lei;
 • §Peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone – 16 lei;
 • §Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone – 24 lei;
 • §Peste 5 tone – 30 lei.

Taxa stabilita la aliniatul precedent se plateste anual, in doua rate egale, pana la 31 martie, iar a doua pana la 30 septembrie inclusiv;

Propunem taxa pentru utilizarea drumurilor forestiere sau pentru utilizarea altor categorii de drumuri aflate in proprietatea sau administrarea  orasului Somcuta Mare, stabilita si colectata in vederea intretinerii, modernizarii si repararii acestora, astfel:

- pentru transportul materialelor de cariera si balastiera sau a altor materiale de constructii 4 lei/tona

- pentru transportul de material lemnos 3 lei/mc

- pentru alte utilaje destinate obtinerii de venit 13 lei/zi

Pentru buna functionare a unor servicii din cadrul institutiei propunem urmatoarele taxe:

 • §Taxa de eliberare  a unor copii dupa acte aflate in arhiva institutiei 9 lei;
 • §Taxa pentru eliberarea unor certificate de stare civila – 10 lei pentru fiecare act;
 • §Taxa pentru oficiere casatorii:
 1. oLa sediul institutiei in zile nelucratoare – 20 lei;
 • §Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa – 500 lei,

Propunem, in temeiul art. 178, alin. 2 din  O.G. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, creantele fiscale restante aflate in debit la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 25 lei, sa se anuleze.

Propunem mentinerea urmatoarelor facilitati si scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pentru teren astfel:

 • reducerea cu 40% a impozitului pe cladiri si teren pentru persoanele ale caror venituri lunare constau in exclusivitate din ajutor social si somaj precum si a persoanelor varsnice singure (barbati 65 ani si femei 60 ani) care nu au nici un venit;
 • scutire la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pe o perioada de 7 ani, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din  blocurile de locuinte ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie, pe baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica, sau dupa caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut de OUG NR. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 158/2011;
 • scutire de la plata impozitului pe cladiri/taxei pe cladiri pe o perioada de 5 ani consecutivi, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor, pentru proprietarii care executa lucrari in conditiile Legii 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural – ambientale a cladirilor.

Celelalte taxe propunem a ramane la nivelul prevazut in lege, sub rezerva modificarii ulterioare conform art. 287, 288 si art. 292 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.

ALTE TAXE LOCALE

Taxa  zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice 1 leu/mp/zi
Taxa pentru efectuarea de masuratori topografice, pentru intocmirea titlurilor de proprietate extravilan intravilan
 • 0-0.50 ha – 50 lei
 • 0.50-1 ha – 100 lei
 • 1-5 ha – 150 lei
 • 5-10 ha – 200 lei
 • peste 10 ha – 300 lei
 • 0-0.50 ha – 75 lei
 • 0.50-1 ha – 150 lei
 • 1-5 ha – 225 lei
 • 5-10 ha – 300 lei
 • peste 10 ha – 450 lei
 

Taxa pentru transportul materialelor de cariera si balastiera

Taxa transportul de material lemnos

Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor deţinute în scopul obţinerii de venit

4 lei/tona

 

3 lei/mc

 

13 lei/zi

Taxa anuala pentru remorcile inregistrate: X
 1. a.pana la 1 tona inclusiv
 2. b.peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone
 3. c.peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone
 4. d.peste 5 tone

5 lei

16 lei

24 lei

30 lei

Taxa pentru firmele cu impact asupra mediului inconjurator

500 lei pentru persoane juridice

50 lei pentru persoane fizice autorizate, respectiv asociatii familiale

Taxapentru eliberare copii dupa acte din arhiva

Taxa pentru eliberarea certificatelor de stare civila

Taxa oficiere casatorii – sediul institutiei

Taxa divort pe cale administrativa

9 lei

10 lei

20 lei

500 lei

Intocmit azi 14.07.2014

SEF BIROU VENITURI 

PROIECT DE HOTARARE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2015

CONSILIUL LOCAL al oraşului Şomcuta Mare,

Examinând :

 • Raportul de specialitate din data de 14.07.2014, promovat de către Biroul de

Venituri din cadrul oraşului Şomcuta Mare;

În temeiul prevederilor:

 • art. 9 pct.3 Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 • art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi

completările ulterioare, pct. 224 al (1) şi (2), din HG. 44/2004 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

 • H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și

taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile

începând cu anul 2013;

 • art. 251, art. 253,art. 255, art. 258,art. 260, art. 263, art. 265, art.267, art. 268,

art. 270, art. 271, art. 274, art. 275, art. 277, art. 279, art. 281, art. 283, art. 294

din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările

ulterioare;

 • art. 1241din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu

modificările și completările ulterioare;

 • art. 178, al. 2 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu

modificările și completările ulterioare;

 • art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia

publică, republicată;

Având în vedere

 • avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Şomcuta Mare;
 • avizul secretarului orasului Somcuta Mare;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. C, art. 45 si art. 115 alin. 1, lit b din

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. Se stabilesc valorile impozabile, cotele de impozitare, impozitele şi taxele locale,

respectiv amenzile contravenţionale, aplicabile persoanelor fizice şi juridice, pentru anul

2015, astfel cum sunt ele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta

hotărâre .

ART. 2. (1) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de

transport, taxa pentru afişaj în scop de reclama şi publicitate, se plătesc în două rate egale,

până la datele de 31 martie 2015 şi 30 septembrie 2015, inclusiv.

  (2) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de

transport, taxa pentru afişaj în scop de reclama şi publicitate, în cuantum de până la 50 lei

inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2015.

ART.3. (1) Se stabileşte cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, la 3% aplicată

asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate cu excepția TVA.

              (2) Taxa stabilită la alin. 1 se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii următoare celei

în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

ART. 4. (1) Se stabileşte cota taxei hoteliere pentru şederea într-o unitate de cazare în raza

administrativ teritorială a oraşului Şomcuta Mare la 1% din valoarea totală a cazării/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se încasează de persoanele juridice prin

intermediul cărora se realizează cazarea, odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.

             (2) Taxa stabilită la alin. 1 se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii următoare celei

în care s-a colectat taxa hotelieră.

ART. 5. (1) Se stabileşte cota impozitului pe spectacole la 2% în cazul unui spectacol de

teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă

manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice

competiţie sportivă internă sau internaţională și la 5% în cazul oricărei alte manifestări

artistice decât cele enumerate mai sus.

               (2) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până în data de 15 a lunii următoare

celei în care a avut loc spectacolul.

ART. 6. Pentru neachitarea la termenele de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de

plată datorate bugetului local al oraşului Şomcuta Mare, se datorează după aceste termene

majorări de întârziere, conform prevederilor legale referitoare la creanțele bugetare locale.

ART. 7. Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2015, a impozitului pe clădiri, teren, şi

asupra mijloacelor de transport datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice şi

persoanele juridice, se acordă o bonificaţie de 10 %.

ART. 8. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de

25 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de

debitori.

ART. 9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2015.

ART. 10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul

oraşului Şomcuta Mare prin Biroul Venituri.

ART.11.Prezenta hotărâre se comunică la :

-         Primarul oraşului Şomcuta Mare;

-         Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;

-         Serviciului Ecomonic;

-         Biroului Venituri

Iniţiator,                                                                                            Avizat,

Talpoş Florin Vasile                                                                          Toma Alin

Primarul oraşului Şomcuta Mare                                                       Secretar

ANEXĂ

(Anexanr.1laNormelemetodologiceaprobateprinHotărâreaGuvernuluinr.44/2004)

TABLOUL

CUPRINZÂNDVALORILEIMPOZABILE,IMPOZITELEŞITAXELELOCALE,ALTETAXEASIMILATEACESTORA,PRECUMŞI AMENZILEAPLICABILEÎNCEPÂNDCUANUL2015

I. CODULFISCAL-TITLULIX-Impoziteşitaxelocale

CAPITOLULII –IMPOZITULŞITAXAPECLĂDIRI

VALORILEIMPOZABILE

pemetrupătratdesuprafaţăconstruitădesfăşuratălaclădiri,în cazulpersoanelorfizice

Art.251alin.(3)

 

Tipulclădirii

Valoareaimpozabilă

-lei/m2-

Cuinstalaţiideapă,canalizare, electriceşi încălzire(condiţii cumulative)

Fărăinstalaţiideapă,canalizare, electricesauîncălzire

A.Clădirecucadredinbetonarmatsaucupereţiexteriori dincărămidăarsăsaudinoricealtematerialerezultateînurma unuitratamenttermicşi/sauchimic

935

555

B.Clădirecupereţiiexterioridinlemn,dinpiatrănaturală, dincărămidă nearsă,dinvălătucisaudinoricealtemateriale nesupuseunuitratamenttermicşi/sauchimic

254

159

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cupereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice altemateriale

rezultateînurmaunuitratamenttermicşi/sauchimic

159

143

D.Clădire-anexă cupereţiiexterioridinlemn,dinpiatră naturală,dincărămidă nearsă,dinvălătucisaudinoricealte materialenesupuseunuitratamenttermicşi/sauchimic

95

63

E.Încazulcontribuabilului caredeţinelaaceeaşiadresă încăperiamplasate lasubsol,demisolşi/saulamansardă, utilizate ca  locuinţă, în  oricare dintre   tipurile de clădiri prevăzutelalit. A-D

75%dinsumacares-araplicaclădirii

75%dinsumacares-araplicaclădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşiadresă

încăperi amplasate lasubsol,lademisolşi/saulamansardă, utilizate înaltescopuri decâtceldelocuinţă, înoricaredintre tipuriledeclădiriprevăzutelalit. A-D

50%dinsumacares-araplicaclădirii

50%dinsumacares-araplicaclădirii

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, dupa caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

Cota impozitului pe clădiri datorat de către persoanele fizice, potrivit art. 251 din Codul fiscal, este de 0,1%, aplicată la valoarea impozabilă a clădirii. Cotele impozitului pe clădiri datorat de către persoanele juridice, potrivit art. 253 din Codul fiscal, se stabilesc astfel:

-         1.5% din valoarea de inventar a clădirii, pentru contribuabilii care deţin în proprietate construcţii impozabile situate în raza administrativ-teritorială a oraşului Şomcuta Mare;

-         10 % din valoarea de inventar a clădirii, în cazul clădirilor dobândite înainte de 01.01.2012 și care, după această dată nu au fost reevaluate;

-         30 % din valoarea de inventar a clădirii, în cazul clădirilor dobândite înainte de 01.01.2010 şi care, după această dată nu au fost reevaluate;

-         5% din valoarea de inventar a clădirii, în cazul clădirilor cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic.

CAPITOLULIII –IMPOZITULŞITAXAPETEREN

IMPOZITUL/TAXAPETERENURILEAMPLASATEÎNINTRAVILAN– TERENURICUCONSTRUCŢII Art.258alin.(2)

Zonaîncadrullocalităţii

Nivelurileimpozitului/taxei,peranguridelocalităţi

-lei/ha-

0 I II III IV V
A       6545   711
B       4447   534
C       2113   355
D       1230   178

IMPOZITUL/TAXAPETERENURILEAMPLASATEÎNINTRAVILAN

-   ORICEALTĂCATEGORIEDEFOLOSINŢĂDECÂTCEADETERENURICUCONSTRUCŢII- Art.258alin.(4)

-lei/ha-

Nr.crt.

Zona

Categoriadefolosinţă

A

B

C

D

1 Terenarabil 28 21 19 15
2 şune 21 19 15 13
3 Fâneaţă 21 19 15 13
4 Vie 46 35 28 19
5 Livadă 53 46 35 28
6 Păduresaualtterencuvegetaţieforestieră 28 21 19 15
7 Terencuape 15 13 8 x
8 Drumurişicăiferate x x x x
9 Terenneproductiv x x x x

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

IMPOZITUL/TAXAPETERENURILEAMPLASATEÎNEXTRAVILAN Art.258alin.(6)

-lei/ha-

Nr.crt.

Zona

Categoriadefolosinţă

A

B

C

D

1 Terencuconstrucţii 31 28 26 22
2 Terenarabil 50 48 45 42
3 şune 28 26 22 20
4 Fâneaţă 28 26 22 20
5 Vieperod,altadecâtceaprevăzutălanr.crt.5.1 55 53 50 48
5.1 Viepânălaintrareaperod x x x x
6 Livadăperod,altadecâtceaprevăzutălanr.crt.6.1 56 53 50 48
6.1 Livadăpânălaintrareaperod x x x x

7

Păduresaualtterencuvegetaţieforestieră,cuexcepţia celuiprevăzutlanr.crt.7.1

16

14

12

8

7.1

Pădureînvârstădepânăla20deanişipădurecurolde protecţie

x

x

x

x

8 Terencuapă,altuldecâtcelcuamenajăripiscicole 6 5 2 1
8.1 Terencuamenajăripiscicole 34 31 28 26
9 Drumurişicăiferate x x x x
10 Terenneproductiv x x x x

*) Începand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

CAPITOLULIV–IMPOZITULPEMIJLOACELEDETRANSPORT Art.263 alin.(2)1)

Nr.crt. Mijloace detransportcutracţiunemecanică Lei/200 cm3saufracţiune din aceasta -
I   Vehicule inmatriculate  

1

Motorete, scutere, motociclete şiautoturismecucapacitateacilindrică

de pânăla1600cm3, inclusiv

8

2

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între1601 cm3şi 2000 cm3

inclusiv

18

3

Autoturisme cu  capacitatea cilindrică între 2001  cm3   şi 2600cm3

inclusiv

72

4

Autoturisme cu  capacitatea cilindrică între 2601  cm3   şi 3000cm3

inclusiv

144

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică depeste3.001 cm3 290
6 Autobuze, autocare, microbuze 24

7

Altevehicule cutracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată

de pânăla12tone,inclusiv

30

8 Tractoare înmatriculate 18

II

Vehicule inregistrate  
1111 Vehicule cu capacitate cilindrica <4.800 cmc 4
2 Vehicule cu capacitate cilindrica >4.800 cmc 6
3 Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata                            150 lei/an

1) Valorilesuntcele prevăzute la art. 263 alin. (2) diLegea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonadeurgenţă aGuvernului nr. 59/201şinu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai pin de 3 ani

Art.263 alin.(4)2)

Autovehiculedetransportmarfă cumasa totală maximă autorizată egală sau mai mare de12 tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată

maximă admisă

Impozitul

(înlei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele

recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I două axe
 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar nu mai mică de 13 tone

0

133

 

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar nu mai mică de 14 tone

133

367

 

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar nu mai mică de 15 tone

367

517

 

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar nu mai mică de 18 tone

517

1169

  5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1169
II 3 axe
 

1

Masa de cel puţin 15 tone, dar nu mai mică de 17 tone

133

231

 

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar nu mai mică de 19 tone

231

474

 

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar nu mai mică de 21 tone

474

615

 

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar nu mai mică de 23 tone

615

947

 

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar nu mai mică de 25 tone

947

1472

2)Valorile suntcele prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonanţade urgenţă a

Guvernului nr. 125/2011şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai pin de 3 ani.

 

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar nu mai mică de 26 tone

947

1472

  7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1472
III 4axe
 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar nu mai mică de 25 tone

615

623

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar nu mai mică de 27 tone

623

973

 

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar nu mai mică de 29 tone

973

1545

 

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar nu mai mică de 31 tone

1545

2291

 

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar nu mai mică de 32 tone

1545

2291

  6 Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291

Art.263alin.(5)

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totalămaximă

autorizatăegală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată

maximă admisă

Impozitul

(înlei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele

recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I 2+1 axe
 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar nu mai mică de 14 tone

0

0

 

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar nu mai mică de 16 tone

0

0

 

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar nu mai mică de 18 tone

0

60

 

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar nu mai mică de 20 tone

60

137

 

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar nu mai mică de 22 tone

137

320

 

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar nu mai mică de 23 tone

320

414

 

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar nu mai mică de 25 tone

414

747

 

8

Masa de cel puţin 25 tone, dar nu mai mică de 28 tone

747

1310

  9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1310
II 2+2 axe
 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar nu mai mică de 25 tone

128

299

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar nu mai mică de 26 tone

299

491

 

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar nu mai mică de 28 tone

491

721

 

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar nu mai mică de 29 tone

721

871

 

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar nu mai mică de 31 tone

871

1429

 

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar nu mai mică de 33 tone

1429

1984

 

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar nu mai mică de 36 tone

1984

3012

 

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar nu mai mică de 38 tone

1984

3012

  9 Masa de cel puţin 38 tone 1984 3012
III 2+3axe
 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar nu mai mică de 38 tone

1579

2197

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar nu mai mică de 40 tone

2197

2986

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986
IV 3+2 axe
 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar nu mai mică de 38 tone

1395

1937

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar nu mai mică de 40 tone

1937

2679

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar nu mai mică de 44 tone

2679

3963

  4 Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963
V 3+3 axe
 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar nu mai mică de 38 tone

794

960

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar nu mai mică de 40 tone

960

1434

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar nu mai mică de 44 tone

1434

2283

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283

Art.263alin.(6)

Remorci,semiremorcisaurulote

Masatotalămaximăautorizată

Impozit

-lei-

a.Pânăla1tonă,inclusiv 9
b.Peste1 tonă,darnumaimultde3tone 34
c.Peste3tone,darnumaimultde5tone 52
d.Peste5 tone 64

Art.263alin.(7)

Mijloacedetransportpeapă

1.Luntre,bărcifărămotor,folositepentrupescuitşiuzpersonal
2.Bărcifărămotor,folositeînaltescopuri 21
3.Bărcicumotor 56
4.Navede sportşiagrement*) 210
5.Scuteredeapă 1119
6.Remorchereşiîmpingătoare: 210
a)pânăla500CP,inclusiv  559
b)peste500CPşipânăla2000CP,inclusiv 909
c)peste2000CPşipânăla4000CP,inclusiv                                                    1398
d)peste4000CP 2237
7.Vapoare–pentrufiecare1000tdwsaufracţiunedinacesta 182
8.Ceamuri,şlepurişibarjefluviale: x
a)cucapacitateadeîncărcarepânăla1500detone,inclusiv                                                    182
b)cucapacitateadeîncărcaredepeste1500detoneşipânăla3000 detone,inclusiv

280

c)cucapacitateadeîncărcaredepeste3000detone 490
   

CAPITOLULV–TAXAPENTRUELIBERAREACERTIFICATELOR,AVIZELORŞIAAUTORIZAŢIILOR

Art.267alin.(1)

Taxapentrueliberareacertificatuluideurbanismînmediulurban

-lei-

Suprafaţapentrucareseobţinecertificatuldeurbanism  
a)pânăla150m2,inclusiv 6
b)între151şi250m2,inclusiv 6
c)între251şi500m2,inclusiv 8
d)între501şi750m2,inclusiv 10
e)între751şi1000m2,inclusiv 12
f)peste1000m2 14+0,01lei/m2,pentrufiecarem2caredepăşeşte1000m2

Art.267alin.(4)

Taxapentrueliberareaautorizaţieideforajesauexcavări

5lei,pentrufiecarem2afectat

Art.267alin.(7)

Taxapentrueliberareaautorizaţieideconstruirepentru chioşcuri,tonete,cabine,spaţiideexpunere,situatepecăileşi înspaţiilepublice,precumşipentruamplasareacorpurilorşia panourilordeafaj,a firmelorşireclamelor

7lei,pentrufiecarem2desuprafaţăocupatădeconstrucţie

Art.267alin.(11)

Taxapentrueliberareauneiautorizaţiiprivindlucrărilede racordurişibranşamentelareţelelepublicedeapă,canalizare, gaze,termice,energieelectrică,telefonieşiteleviziuneprin cablu

11lei,inclusiv,pentrufiecareracord

Art.267alin.(12)

Taxapentruavizareacertificatuluideurbanismdecătrecomisia deurbanismşiamenajareateritoriului,decătreprimarisaude structuriledespecialitatedincadrulconsiliuluijudeţean

13lei

Art.267alin.(13)

Taxapentrueliberareacertificatuluidenomenclaturăstradalăşi adresă

8 lei

Art.268alin.(1)

Taxapentrueliberareaunei autorizaţiipentrudesfăşurarea uneiactivităţieconomice

68lei

Taxa pentru vizarea autorizatiei pentrudesfăşurarea uneiactivităţieconomice

                                                        34 lei

Art.268alin.(2)

Taxapentrueliberareaautorizaţiilorsanitaredefuncţionare

17lei

Art.268alin.(3)

Taxapentrueliberareadecopiiheliograficedepeplanuri cadastralesaudepealteasemeneaplanuri,deţinutede consiliilelocale

28lei,pentrufiecarem2saufracţiunedem2

Art.268alin.(4)

Taxapentrueliberareacertificatuluideproducător

30lei

Art.268alin.(5)

Taxapentrueliberarea/vizareaanualăaautorizaţieiprivind desfăşurareaactivităţiidealimentaţiepublică

      taxa eliberare autorizatie restaurante 1.000 lei, viza anuala 500 lei

     taxa eliberare autorizatie baruri 500 lei, viza anuala 250 lei

CAPITOLULVI –TAXAPENTRUFOLOSIREAMIJLOACELORDERECLAMĂŞIPUBLICITATE

Art.271alin.(2)

Taxapentruafişajîn scopdereclamăşipublicitate:

-lei/m2saufracţiunedem2-

a)încazulunuiafişajsituatînloculîncarepersoana deruleazăoactivitateeconomică

28

b)încazuloricăruialtpanou,afişajsaustructurădeafişaj

pentrureclaşipublicitate                                                                                       20

CAPITOLULVII –IMPOZITULPESPECTACOLE

Art.275alin.(2)

Manifestareaartisticăsauactivitateadistractivă:

-lei/m2-

a)încazulvideotecilor 1
b)încazuldiscotecilor 1

CAPITOLULXIII –SANCŢIUNI

LIMITELEMINIMEŞIMAXIMEALEAMENZILORÎNCAZULPERSOANELORFIZICE

Art.294alin.(3)

Contravenţiaprevăzutălaalin.(2)lit.a)sesancţioneazăcuamendădela70leila279lei,iarceledelalit. b)-d)cu amendădela279deleila696delei

Art.294alin.(4)

Încălcareanormelortehniceprivindtipărirea,înregistrarea,vânzarea,evidenţaşigestionarea,dupăcaz,aabonamentelor

şiabiletelordeintrarelaspectacoleconstituiecontravenţieşisesancţioneazăcuamendădela325deleila1578lei.

LIMITELEMINIMEŞIMAXIMEALEAMENZILORÎNCAZULPERSOANELORJURIDICE

Art.294alin.(6)


(6)Încazulpersoanelorjuridice,limiteleminimeşimaximealeamenzilorprevăzutelaalin.(3)şi(4)semajoreazăcu

300%,respectiv:

-contraventiaprevazutălaalin.(2)lit.a)sesanctioneazăcuamendădela279leila1114lei,iarceledelalit.b)-d)cu amendadela1114leila2785lei.

Încălcareanormelortehniceprivindtipărirea,înregistrarea,vânzarea,evidenţaşigestionarea,dupăcaz,aabonamentelor

şiabiletelordeintrarelaspectacoleconstituiecontravenţieşisesancţioneazăcuamendădela1277leila6325lei.

II. LEGEANR.117/1999privindtaxeleextrajudiciaredetimbru,cumodificărileşicompletărileulterioare

ANEXA–LISTACUPRINZÂNDTAXELEEXTRAJUDICIAREDETIMBRU

Nr. crt.

Extrasdinnormajuridică

-lei-

CAPITOLULI

Taxepentrueliberareacertificatelordeoricefel,alteledecâtceleeliberatedeinstanţe,MinisterulJustiţieişiLibertăţilor Cetăţeneşti,ParchetuldepelângăÎnaltaCurtedeCasaţieşiJustiţieşidenotariipublici,precumşipentrualteserviciiprestate deuneleinstituţiipublice

1

Eliberareade către organeleadministraţieipublice  centrale  şi locale, de alte autorităţi publice,precumşideinstituţiidestat,care,înexercitareaatribuţiilorlor,suntîndreptsă

certificeanumitesituaţiidefapt,acertificatelor,adeverinţelorşiaoricăroralteînscrisuriprin careseatestăunfaptsauosituaţie,cuexcepţia aceloractepentrucareseplăteşte oaltă taxăextrajudiciarădetimbrumaimare

2

2

Eliberareacertificatuluideproducător

Punctabrogat prinart.80lit.j)din Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privindimpozitelesitaxelelocale

3

Eliberareacertificatelordeproprietateasupraanimalelor,pecapdeanimal: X
-pentruanimalesub2ani 2
-pentruanimalepeste2ani 2

4

Certificarea(transcrierea)transmisiuniiproprietăţiiasupraanimalelor,pecapdeanimal,în biletedeproprietate:

X

-pentruanimalesub2ani 2
-pentruanimalepeste2ani 5

5

Eliberareacertificatelordeînregistrarefiscală

Punctabrogatprinart.1,pct.144 din  Legea  nr.  174/2004  pentru

aprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.

92/2003privindCoduldeprocedură

fiscală

6

Eliberarea,lacerere,acertificatelormedico-legaleşiaaltorcertificatemedicalefolositeîn justiţie

2

7 Eliberarea,lacerere,acertificatelordecazierjudiciar 2
8 Înregistrarea,lacerere,înacteledestarecivilăaschimbăriinumeluişisexului 15
9 Înregistrarea,lacerere,înacteledestarecivilăadesfaceriicăsătoriei 2

10

Transcrierea,lacerere,înregistreledestarecivilăromâne,aactelordestarecivilăîntocmite deautorităţilestrăine

2

11 Reconstituireaşiîntocmireaulterioară,lacerere,aactelordestarecivilă 2

12

Eliberareaaltorcertificatedestarecivilăînloculcelorpierdute,sustrase,distrusesau deteriorate

2

 

CAPITOLULII

Taxepentrueliberareasaupreschimbareaactelordeidentitateşiînscriereamenţiunilorîn acestea,precumşipentrueliberarea permiselordevânătoareşidepescuit

1

Actedeidentitate: X
a)eliberareasaupreschimbareaactelordeidentitatepentrucetăţeniiromâni,eliberareasau prelungireavalabilităţiiactelordeidentitatepentru cetăţenii        străinişipentru persoanele fărăcetăţenie,precumşiînscriereamenţiunilorprivindschimbarea domiciliuluisaua reşedinţeicetăţenilorromâni

5

b)înscriereamenţiunilorprivindschimbareadomiciliuluisauaredinţei

AbrogatprinOrdonanţadeurgenţăa

Guvernuluinr.70/2009

c) viza anuală  a carnetelorde identitateale cetăţenilorstrăini  şi ale persoanelorfără

cetăţenie

6

d) eliberareaunornoicărţi,buletine,carnetedeidentitateşi legitimaţiiprovizoriiîn loculcelor pierdute,furatesaudeteriorate

AbrogatprinOrdonanţadeurgenţăa

Guvernuluinr.70/2009

2

ÎnregistrareacererilorpersoanelorfiziceşijuridiceprivindfurnizareaunordatedinRegistrul permanentdeevidenţăapopulaţiei

AbrogatprinOrdonanţadeurgenţăa

Guvernuluinr.70/2009

3 Eliberareasauvizaanualăapermiselordevânătoare 3
4 Eliberareasauvizaanualăapermiselordepescuit 2

CAPITOLULIII

Taxepentruexaminareaconducătorilordeautovehiculeîn vedereaobţineriipermiselordeconducere

1 Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

x

a)obţinereapermisuluideconducerepentruautovehiculedincategoriileşisubcategoriileA, A1,B, B1şiB+E

6

b)obţinereapermisuluideconducerevalabilpentruautovehiculedincategoriaA

AbrogatprinOrdonanţadeurgenţăa

Guvernuluinr.70/2009

c)obţinereapermisuluideconducerevalabilpentruautovehiculeaparţinânduneiadintre categoriilesausubcategoriileB, B1,B+E

AbrogatprinOrdonanţadeurgenţăa

Guvernuluinr.70/2009

d)obţinereapermisuluideconducerepentruautovehiculedincategoriileşisubcategoriileC, C1,Tr,D,D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E,Tbşi TV

28

e)obţinereapermisuluideconducerevalabilpentruautovehiculeaparţinânduneiadintre categoriilesausubcategoriileC1+E,D1+E,C,D,Tb,Tv

AbrogatprinOrdonanţadeurgenţăa

Guvernuluinr.70/2009

f)obţinereapermisuluideconducerevalabilpentruautovehiculedincategoriileC+E,D+E

AbrogatprinOrdonanţadeurgenţăa

Guvernuluinr.70/2009

2

Taxepentruexaminareapersoanelor cărorale-afostanulatpermisuldeconducere,pentru categoriilecuprinseînpermisulanulat, precum şiapersoanelorcareaufostrespinsedetrei orilaexamenulpentruobţinereaaceleiaşicategoriiapermisuluideconducere,precumşi

pentrupersoanelecarenuauabsolvitoşcoalădeconducătorideautovehicule,cuexcepţia

celorpentrucategoriileB,B1,B+E

84

3

Taxepentruexaminareapersoanelorcărorale-afostanulatpermisuldeconducere,pentru categoriilecuprinseînpermisulanulat

AbrogatprinOrdonanţadeurgenţăa

Guvernuluinr.70/2009

4

Taxepentruexaminareapersoanelorcareaufostrespinsedetreiorilaexamenulpentru obţinereaaceleiaşicategoriiapermisuluideconducere

AbrogatprinOrdonanţadeurgenţăa

Guvernuluinr.70/2009

CAPITOLULIV

Taxedeînmatriculareaautovehiculelorşiremorcilor,autorizareprovizoriedecirculaţieşiautorizaredecirculaţiepentruprobe

1

Taxedeînmatricularepermanentăsautemporarăaautovehiculelorşiremorcilor: x
a)autovehiculeşiremorcicumasatotalămaximăautorizatădepânăla3.500kginclusiv 60
b)autovehiculeşiremorcicumasătotalămaximăautorizatăcuprinsăîntre750kgşi3500 kg,inclusiv

AbrogatprinOrdonanţadeurgenţăa

Guvernuluinr.70/2009

c)autovehiculeşiremorcicumasătotalămaximăautorizatămaimarede 3500kg 145

2

Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelorşi remorcilor neînmatriculate permanentsautemporar

9

3 Taxedeautorizareacirculaţieipentruprobeaautovehiculelorşiremorcilor 414

CAPITOLULIV1

Taxăpentrufurnizaredate

 

Înregistrarea cererilorpersoanelor fiziceşijuridiceprivindfurnizareaunordatedinRegistrul naţional de evidenţă a persoanelor,  precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselordeconducereşicertificatelordeînmatriculare şidinregistrelejudeţeneşial municipiului Bucurti de  evidenţă a  permiselor de  conducere şi  certificatelor de

înmatriculare

5

CAPITOLULV

Taxepentrueliberareatitlurilordeproprietateasupraterenurilordobânditeîn bazaLegiifonduluifunciarnr.18/1991, republicată,cumodificărileşicompletărileulterioare

1

Taxepentrueliberareatitlurilordeproprietate asupraterenurilordobânditeînbazaLegii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările  şi completările  ulterioare, cu excepţiacelorpentruterenurileagricoleşiforestiere

15

ALTE TAXE LOCALE

Taxa  zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice 1 leu/mp/zi
Taxa pentru efectuarea de masuratori topografice, pentru intocmirea titlurilor de proprietate
 • 0-0.50 ha – 50 lei
 • 0.50-1 ha – 100 lei
 • 1-5 ha – 150 lei
 • 5-10 ha – 200 lei
 • peste 10 ha – 300 lei
 • 0-0.50 ha – 75 lei
 • 0.50-1 ha – 150 lei
 • 1-5 ha – 225 lei
 • 5-10 ha – 300 lei
 • peste 10 ha – 450 lei
 

Taxa pentru transportul materialelor de cariera si balastiera

Taxa transportul de material lemnos

Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor deţinute în scopul obţinerii de venit

4 lei/tona

 

3 lei/mc

 

13 lei/zi

Taxa anuala pentru remorcile inregistrate: X
 1. a.pana la 1 tona inclusiv
 2. b.peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone
 3. c.peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone
 4. d.peste 5 tone

5 lei

16 lei

24 lei

30 lei

Taxa pentru firmele cu impact asupra mediului inconjurator

500 lei pentru persoane juridice

50 lei pentru persoane fizice autorizate, respectiv asociatii familiale

Taxapentru eliberare copii dupa acte din arhiva

Taxa pentru eliberarea certificatelor de stare civila

Taxa oficiere casatorii – sediul institutiei

Taxa divort pe cale administrativa

9 lei

10 lei

 

20 lei

500 lei

 

 

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.