Proiect de Hotarare impozite 2014

PROIECT DE HOTARARE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2014

CONSILIUL LOCAL al orasului Somcuta Mare,

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre dl primar Florin Vasile Talpos, raportul de fundamentare al Serviciului economic din cadrul Primăriei oraşului Şomcuta Mare,

Avizul Comisiei economico-financiare precum si al Comisiei de administratiei publica locala si juridica a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare;

In conformitate cu prevederile art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, pct.224 al (1) şi (2), din HG. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv O.U.G nr. 59 /2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si O.G. nr.30/2011 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale H.G. nr. 1309/28.12.2012 “privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2013”, art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si art. 178, al. 2 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;

          Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala,

          Luand în considerare art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c art. 45 alin. 2 lit. c, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata,
         Luand in considerare avizul secretarului orasului Somcuta Mare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:                  

            Art.1. –Impozitele şi taxele locale aferente anului 2014, se stabilesc astfel:

          a) nivelurile stabilite în sume fixe se stabilesc aşa cum sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2014, constituind anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

          b) cota de impozitare prevăzută la art. 251 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte la 0,1%, aceasta aplicându-se la valoarea impozabilă a clădirii, asa cum este prevazuta in anexa nr. 1;

          c) cota de impozitare prevăzută la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte la 1,5%, aceasta aplicându-se asupra valorii de inventar a clădirii în cazul persoanelor juridice;

          d) cotele prevăzută la art. 253 aliniatul (6) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabilesc la: 10%, şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii, inregistrata în contabilitatea persoanelor juridice, in cazul cladirilor care nu au fost reevaluate in ultimii 3 (trei) ani anteriori anului fiscal de referinta si 30% in cazul cladirilor care nu au fost reevaluate in ultimii 5 (cinci) ani anteriori anului fiscal de referinta;

          e) impozitul/taxa pe teren se stabileste la valoarea prevazuta in anexa nr. 1, cap. III

          f) taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste la valoarea prevazuta in anexa nr. 1, cap. IV;

          Art.2. – Bonificaţia prevăzută la art. 255 aliniatul (2), art. 260 aliniatul (2), art. 265 aliniatul (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, atat pentru persoanele fizice cat si juridice, se stabileşte după cum urmează:

 1. a)în cazul impozitului pe clădiri 10%;
 2. b)în cazul impozitului pe teren 10%;
 3. c)în cazul taxei asupra mijloacelor de transport 10%.

Art.3. – Se stabilesc taxele prevăzute între limite de art. 267 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal după cum urmează:

a) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol precum şi altor exploatări se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau de excavaţie cu voloarea de 5 lei;

b) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 7 lei pentru fiecare metru pătrat ocupat de construcţie;

c) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu, se stabileşte la 11 lei pentru fiecare racord;

d) taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte la 13 lei;

e) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte la suma de 8 lei;

          Art.4. – Se stabilesc taxele prevăzute între limite de art. 268 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal după cum urmează:

a) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice 68 lei, taxa pentru viza anuala a unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice se stabileşte la suma de: 34 lei.

b) taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte la suma de 17 lei;

c) taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliul local se stabileşte la 28 lei/mp sau fractiune de mp;

d) taxa pentru eliberarea certificatului de producător se stabileşte la 30 lei.

e) taxa pentru eliberarea autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica:

- pentru restaurante 1000 lei, viza anuala se stabileste la suma de 500 lei.

- pentru baruri 500 lei, viza anuala se stabileste la suma de 250 lei.

          Art.5. - Se stabileste cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate prevazuta la art. 270 aliniatul (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal la 3 % aplicata supra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate;

          Art.6. - Se stabilesc taxele prevăzute între limite de art. 271 alin. (2) litera “a” şi “b” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevăzute pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate după cum urmează:

          a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 28 lei/mp sau fractiune;

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, in afara locului de desfasurare a activitatii suma este de 20 lei/mp sau fractiune;

Art. 7. - Se stabileşte suma prevăzută între limite la art. 274 aliniatul 2 litera “a” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal după cum urmează:

 1. a)in cazul spectacolelor de teatru, circ, competitie sportiva, cota se propune la 2% din biletele;
 2. b)in cazul oricaror manifestari artistice, cota se propune la 5% din valoarea biletelor vandute.

Art.8. - Se stabileşte suma prevăzută între limite la art. 275 aliniatul 2 litera “a” şi “b” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal după cum urmează:

 1. a)în cazul videotecilor suma este de 1 leu/mp;
 2. b)în cazul discotecilor suma este de 1 leu/mp.

Art.9. – Cota prevăzută de art. 279 aliniatul (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal pentru stabilirea taxei hoteliere se stabileşte la 1 % din tariful de cazare practicat;

          Art.10. – Se stabileşte o taxă zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice de 1 leu/mp;

          Art.11. – Pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obţinerii de venituri se stabileşte o taxă zilnică de 13 lei;

      Art.12. – (1) Se stabilesc taxe speciale in ceea ce priveste folosirea drumurilor publice de catre vehiculele pentru care nu exista obligatia inmatricularii, inregistrate la nivelul unitatii administrative-teritoriale, dupa cum urmeaza: pentru remorcile inregistrate care sunt autorizate sa circule pe raza orasului Somcuta Mare, se stabilesc urmatoarele taxe:
- pana la 1 tona inclusiv - 5 lei,
- peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone – 16 lei,
- peste 3 tone dar nu mai mnult de 5 tone - 24 lei,
- peste 5 tone - 30 lei.

         (2) Taxa stabilită la aliniatul precedent se plăteşte anual, în doua rate egale, până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv.
Art. 13. - Se aproba urmatoarele taxe speciale :
- taxe de eliberare a unor copii dupa acte aflate in arhiva institutiei 9 lei,
-
taxa pentru eliberarea unor certificate de stare civila – 10 lei pentru fiecare act,
- taxa pentru oficiere casatorii – la sediul institutiei in zilele nelucratoare – 20 lei


          Art.14. – Se aprobă facilitati si scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pentru teren astfel:

- reducerea cu 40% a impozitului pe clădiri şi teren pentru persoanele ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din ajutor social şi somaj precum si a persoanelor varsnice singure(barbati 65 ani si femei 60 ani) care nu au nici un venit;

-         reducerea cu 20% a impozitului pe clădiri şi teren în cazul familiilor de pensionari ale căror venituri lunare sunt mai mici sau echivalente cu 350 lei de persoană;

-         scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pe o perioada de 7 ani, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte ai ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie, pe baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica, sau dupa caz, in raportul de audit energetic, astefel cum este prevazut de OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011;

-         scutire de la plata impozitului pe cladiri/taxei pe cladiri pe o perioada de 5 ani consecutivi, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor, pentru proprietarii care executa lucrari in conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural – ambientale a cladirilor.

-         creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 30 lei se anuleaza.

 

Art. 15. – Prezentul proiect de hotarare se comunica :

-         Consiliului local al Orasului Somcuta Mare

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004)

TABLOUL

CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL 2014

I. CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite şi taxe locale

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă

- lei/m2-

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

935

555

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

254

159


C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale

rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

159

143

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

95

63

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca   locuinţă, în oricare dintre   tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă

încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII Art. 258 alin. (2)

Zona în cadrul localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

- lei/ha -

0

I

II

III

IV

V

A

6545

711

B

4447

534

C

2113

355

D

1230

178


 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-   ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - Art. 258 alin. (4)

- lei/ha -

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosinţă

A

B

C

D

1

Teren arabil

28

21

19

15

2

şune

21

19

15

13

3

Fâneaţă

21

19

15

13

4

Vie

46

35

28

19

5

Livadă

53

46

35

28

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

15

7

Teren cu ape

15

13

8

x

8

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

9

Teren neproductiv

x

x

x

x


 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN Art. 258 alin. (6)

- lei/ha -

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosinţă

A

B

C

D

1

Teren cu construcţii

31

28

26

22

2

Teren arabil

50

48

45

42

3

şune

28

26

22

20

4

Fâneaţă

28

26

22

20

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

55

53

50

48

5.1

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

56

53

50

48

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

x

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16

14

12

8

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

x

x

x

x

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

5

2

1

8.1

Teren cu amenajări piscicole

34

31

28

26

9

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

10

Teren neproductiv

x

x

x

x


CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT Art. 263 alin. (2) 1)

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta -

I

Vehicule inmatriculate

1

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică

de până la 1600 cm3, inclusiv

8

2

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3

inclusiv

18

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3   şi 2600 cm3

inclusiv

72

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3   şi 3000 cm3

inclusiv

144

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

6

Autobuze, autocare, microbuze

24

7

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată

de până la 12 tone, inclusiv

30

8

Tractoare înmatriculate

18

II

Vehicule inregistrate

1111

Vehicule cu capacitate cilindrica <4.800 cmc

4

2

Vehicule cu capacitate cilindrica >4.800 cmc

6

3

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

                           150 lei/an

1) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonaa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai pin de 3 ani


Art. 263 alin. (4) 2)

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată

maximă admisă

Impozitul

(în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele

recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar nu mai mică de 13 tone

0

133

 

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar nu mai mică de 14 tone

133

367

 

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar nu mai mică de 15 tone

367

517

 

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar nu mai mică de 18 tone

517

1169

 

5

Masa de cel puţin 18 tone

517

1169

II

3 axe

 

1

Masa de cel puţin 15 tone, dar nu mai mică de 17 tone

133

231

 

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar nu mai mică de 19 tone

231

474

 

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar nu mai mică de 21 tone

474

615

 

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar nu mai mică de 23 tone

615

947

 

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar nu mai mică de 25 tone

947

1472

2) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 125/2011 şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai pin de 3 ani.


 

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar nu mai mică de 26 tone

947

1472

 

7

Masa de cel puţin 26 tone

947

1472

III

4 axe

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar nu mai mică de 25 tone

615

623

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar nu mai mică de 27 tone

623

973

 

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar nu mai mică de 29 tone

973

1545

 

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar nu mai mică de 31 tone

1545

2291

 

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar nu mai mică de 32 tone

1545

2291

 

6

Masa de cel puţin 32 tone

1545

2291

Art. 263 alin. (5)

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă

autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată

maximă admisă

Impozitul

(în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele

recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar nu mai mică de 14 tone

0

0

 

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar nu mai mică de 16 tone

0

0

 

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar nu mai mică de 18 tone

0

60

 

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar nu mai mică de 20 tone

60

137


 

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar nu mai mică de 22 tone

137

320

 

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar nu mai mică de 23 tone

320

414

 

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar nu mai mică de 25 tone

414

747

 

8

Masa de cel puţin 25 tone, dar nu mai mică de 28 tone

747

1310

 

9

Masa de cel puţin 28 tone

747

1310

II

2+2 axe

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar nu mai mică de 25 tone

128

299

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar nu mai mică de 26 tone

299

491

 

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar nu mai mică de 28 tone

491

721

 

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar nu mai mică de 29 tone

721

871

 

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar nu mai mică de 31 tone

871

1429

 

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar nu mai mică de 33 tone

1429

1984

 

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar nu mai mică de 36 tone

1984

3012

 

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar nu mai mică de 38 tone

1984

3012

 

9

Masa de cel puţin 38 tone

1984

3012

III

2+3 axe

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar nu mai mică de 38 tone

1579

2197

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar nu mai mică de 40 tone

2197

2986


 

3

Masa de cel puţin 40 tone

2197

2986

IV

3+2 axe

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar nu mai mică de 38 tone

1395

1937

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar nu mai mică de 40 tone

1937

2679

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar nu mai mică de 44 tone

2679

3963

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

2679

3963

V

3+3 axe

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar nu mai mică de 38 tone

794

960

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar nu mai mică de 40 tone

960

1434

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar nu mai mică de 44 tone

1434

2283

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

1434

2283

Art. 263 alin. (6)

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată

Impozit

- lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv

9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

d. Peste 5 tone

64


Art. 263 alin. (7)

Mijloace de transport pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

21

3. Bărci cu motor

56

4. Nave de sport şi agrement *)

210

5. Scutere de apă

1119

6. Remorchere şi împingătoare:

210

a) până la 500 CP, inclusiv

559

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv

909

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv

                                                     1398

d) peste 4000 CP

2237

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta

182

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

x

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

                                                     182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv

280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

490

   


CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

Art. 267 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban

- lei -

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

 

a) până la 150 m2, inclusiv

6

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv

6

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv

8

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv

10

e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv

12

f) peste 1000 m2

14 + 0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2

Art. 267 alin. (4)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

5 lei, pentru fiecare m2 afectat

Art. 267 alin. (7)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afaj, a firmelor şi reclamelor

7 lei, pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

Art. 267 alin. (11)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

11 lei, inclusiv, pentru fiecare racord

Art. 267 alin. (12)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean

13 lei


Art. 267 alin. (13)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

8 lei

Art. 268 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice

68 lei

Taxa pentru vizarea autorizatiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice

                                                         34 lei

Art. 268 alin. (2)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare

17 lei

Art. 268 alin. (3)

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale

28 lei, pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2

Art. 268 alin. (4)

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător

30 lei

Art. 268 alin. (5)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

     taxa eliberare autorizatie restaurante 1.000 lei, viza anuala 500 lei

     taxa eliberare autorizatie baruri 500 lei, viza anuala 250 lei

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Art. 271 alin. (2)

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

28


b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj

pentru reclaşi publicitate                                                                                      20

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 275 alin. (2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

- lei/m2 -

a) în cazul videotecilor

1

b) în cazul discotecilor

1

CAPITOLUL XIII – SANCŢIUNI

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 294 alin. (3)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 de lei la 696 de lei

Art. 294 alin. (4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor

şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.


LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE


Art. 294 alin. (6)


(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu

300%, respectiv:

- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 279 lei la 1114 lei, iar cele de la lit. b)- d) cu amenda de la 1114 lei la 2785 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor

şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1277 lei la 6325 lei.


 

II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Nr. crt.

Extras din norma juridică

- lei -

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice


1

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să

certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2

Eliberarea certificatului de producător

Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

3

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

4

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

5

5

Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

Punct abrogat prin art. 1, pct. 144 din Legea   nr.   174/2004 pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.

92/2003 privind Codul de procedură

fiscală

6

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie

2

7

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

8

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului

15

9

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

2

11

Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2


12

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

 

CAPITOLUL II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

1

Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii       străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români

5

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a redinţei

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 70/2009

c) viza anuală   a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini   şi ale persoanelor fără

cetăţenie

6

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 70/2009

2

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 70/2009

3

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2


CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

1

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

x

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E

6

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 70/2009

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 70/2009

d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV

28

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 70/2009

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 70/2009

2

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi

pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia

celor pentru categoriile B, B1, B+E

84

3

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 70/2009

4

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 70/2009


CAPITOLUL IV

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

1

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

x

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

60

b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg, inclusiv

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 70/2009

c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg

145

2

Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

9

3

Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

414

CAPITOLUL IV1

Taxă pentru furnizare date

 

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor,   precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucurti de   evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de

înmatriculare

5

CAPITOLUL V

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

1

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere

15

ALTE TAXE LOCALE

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice

1 leu/mp/zi

Taxa pentru efectuarea de masuratori topografice, pentru intocmirea titlurilor de proprietate

 • 0-0.50 ha – 50 lei
 • 0.50-1 ha – 100 lei
 • 1-5 ha – 150 lei
 • 5-10 ha – 200 lei
 • peste 10 ha – 300 lei
 • 0-0.50 ha – 75 lei
 • 0.50-1 ha – 150 lei
 • 1-5 ha – 225 lei
 • 5-10 ha – 300 lei
 • peste 10 ha – 450 lei
 

Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor deţinute în scopul obţinerii de venit

13 lei/zi

Taxa anuala pentru remorcile inregistrate:

X

 1. a.pana la 1 tona inclusiv
 2. b.peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone
 3. c.peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone
 4. d.peste 5 tone

5 lei

16 lei

24 lei

30 lei

Taxa pentru firmele cu impact asupra mediului inconjurator

500 lei pentru persoane juridice

50 lei pentru persoane fizice autorizate, respectiv asociatii familiale

 

 

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.