Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice

Primaria Orasului Somcuta Mare, cu sediul in Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă

CONSILIER JURIDIC, GRAD SUPERIOR IN CADRUL BIROULUI VENITURI- SERVICIUL ECONOMIC

Concursul se organizează astfel:

în data de 13.03.2018, ora 10,00, proba scrisă – la sediul Primariei Somcuta Mare

în data de 16.03.2018, ora 10,00, interviul – la sediul Primariei Somcuta Mare.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, incepand cu data de 09.02.2018 la sediul Primariei Somcuta Mare, Compartiment Resurse Umane, et. 1, Birou nr. 11

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, documentele necesare completării dosarului se afişează la sediul Primariei Somcuta Mare şi pe site-ul Primariei Somcuta Mare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei Somcuta Mare – Compartiment Resurse Umane, birou nr. 11, telefon - 0262/280055, tasta nr. 5

Condiţii de participare pentru funcţia publică de execuţie de Consilier Juridic, grad superior in cadrul Biroului Venituri - Serviciul Economic.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi condiţiile specifice.

Condiţii generale :

are cetaţenia română şi domiciliul în România;

cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

are capacitate deplină de exerciţiu;

are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestata pe baza de examen medical de specialitate.

îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice :

- 9 ani vechime in specialitatea studiilor

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă in domeniul Stiinte Juridice, Drept.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de executie – Consilier Juridic, grad superior in cadrul Birou Venituri - Serviciul Economic.

1. Constitutia Romaniei.

2. Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999 - privind statutul functionarilor publici, rerepublicata cu modificarile si completarile ulterioa.

4. Legea nr. 7/2004 - privind codul de conduita al functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Legea nr. 227/2005 privid codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Legea nr. 134/2010 privind codul de procedura civila, rerepublicata cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Legea nr. 287/2009 – privind codul civil, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Legea nr. 273/2006 - privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

9. OUG nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare.

10. Legea nr. 554/2004 – privind Contenciosul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele necesare completării dosarului de candidat pentru postul de Consilier Juridic, grad Superior in cadrul Biroului Venituri - Serviciul Economic :

1. formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3

2. curriculum vitae, modelul comun european

3. copia actului de identitate

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuare unor specializari si perfectionari;

5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz

6. copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

7. copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

8. copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;

9. cazierul judiciar;

10. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia."

· Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D.

· Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (11) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor."

· Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

12. (3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

13. (4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. e) poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

14. (5) Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.

· Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail prevazuta la art. 39 alin. (11) lit. h).

· Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

· Formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 se pune la dispozitie candidatilor de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia in format deschis, editabil, in cadrul sectiunii dedicate publicitatii concursului, precum si la sediu, in locul special amenajat pentru desfasurarea de activitati de informare si relatii publice, in format letric."

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primariei Somcuta Mare – Compartiment Resurse Umane, compartiment nr. 11, Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17

Termenul de depunere al dosarului de înscriere : 28.02.2018

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere : 06.03.2018

Informaţii suplimentare la telefon : 0262/280055

PRIMAR: BUDA GHEORGHE IOAN

Click aici pentru descarca formularul de inscriere

 

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.