Concurs de promovare pentru funcţia publica

Primaria Orasului Somcuta Mare, cu sediul in Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17, organizează concurs de promovare pentru urmatoarea funcţie publica de conducere vacantă, pe perioada nedeterminata

SEF BIROU VENITURI – SERVICIUL ECONOMIC

Concursul de promovare in functia publica de conducere vacanta se organizează astfel:
în data de 23.01.2018, ora 10,00, proba scrisă – la sediul Primariei Somcuta Mare
în data de 25.01.2018, ora 10,00, interviul – la sediul Primariei Somcuta Mare.
Dosarele de înscriere la concursul de promovare in functie publica de conducere se pot depune incepand cu data de 22.12.2017, data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, pana la data de 10.01.2018, la sediul Primariei Somcuta Mare, Compartiment Resurse Umane, et. 1, Birou nr. 11
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi condiţiile specifice
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, documentele necesare completării dosarului se afişează la sediul Primariei Somcuta Mare şi pe site-ul Primariei Somcuta Mare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei Somcuta Mare – Compartiment Resurse Umane, birou nr. 11, telefon - 0262/280055, tasta nr. 5
Conditii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

a) sa fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
b) sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului;
d) 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de sef birou
e) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.
Conditii specifice:
Studii universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice
Bibliografie:
1. Constitutia Romaniei.
2. Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Legea nr. 188/1999, rerepublicata, privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată şi completată.
5. Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste,
7. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normalor metodologice privind organizarea inventarierii elementor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor.
8. OUG nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Ordin administratie publica nr. 1917/2005 privind pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
Documentele necesare completării dosarului de inscriere sunt:

Pentru concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată.
• formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
• curriculum vitae, model comun european,
• copia actului de identitate,
• copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari.
• copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, dupa caz;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice.
• cazierul administrativ.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Termenul de depunere al dosarului de înscriere : 10.01.2018
Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere : 15.01.2018
Informaţii suplimentare la telefon : 0262/280055

PRIMAR
BUDA GHEORGHE IOAN

 RESURSE UMANE: COZMUTA RALUCA

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.