CONCURS RECRUTARE

Primaria Orasului Somcuta Mare, cu sediul in Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă CONSILIER, GRAD PRINCIPAL IN CADRUL COMPARTIMENTULUI CHELTUIELI- SERVICIUL ECONOMIC


Concursul se organizează astfel:
în data de 21.11.2017, ora 10,00, proba scrisă – la sediul Primariei Somcuta Mare
în data de 23.11.2017, ora 10,00, interviul – la sediul Primariei Somcuta Mare.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, incepand cu data de 20.10.2017 la sediul Primariei Somcuta Mare, Compartiment Resurse Umane, et. 1, Birou nr. 11
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi condiţiile specifice, conform anexei nr.1 la prezentul anunţ.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, documentele necesare completării dosarului se afişează la sediul Primariei Somcuta Mare şi pe site-ul Primariei Somcuta Mare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei Somcuta Mare – Compartiment Resurse Umane, birou nr. 11, telefon - 0262/280055, tasta nr. 5

Condiţii de participare pentru funcţia publică de execuţie de Consilier, grad Principal in cadrul Compartimentului Cheltuieli - Serviciul Economic.
Persoanele care solicită înscrierea la concurs trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii generale şi specifice :

Condiţii generale :
- are cetaţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestata pe baza de examen medical de specialitate.
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor -fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


Condiţii specifice :
- 5 ani in specialitatea studiilor
- Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul Stiintelor Economice.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de executie – Consilier, grad Principal in cadrul Compartimentului Cheltuieli - Serviciul Economic.

1. Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 - privind statutul functionarilor publici, rerepublicata cu modificarile si completarile ulterioa.
3. Legea nr. 7/2004 - privind codul de conduita al functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, rerepublicata cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Legea nr. 273/2006 - privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Ordinul Ministrului finantelor nr. 1917/2005 publicat in MO partea I nr 1186 si 1186 bis /29.12.2005 actalizat prin OMFP nr 2021/2013 si OMFP 1191/05.09.2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de contur pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia.
7. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea ,lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normalor metodologice privind organizarea inventarierii elementor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor.
9. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
10. HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de inventar a mijloacelor fixe

Documentele necesare completării dosarului de candidat pentru postul de Consilier, grad Principal in cadrul Compartimentului Cheltuieli - Serviciul Economic
1. Formularul de înscriere;
2. Copia actului de identitate ;
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;
4. Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
6. Cazier judiciar
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
8. Declaraţia pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
* Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
* Copiile de pe actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
* Documentul (cazierul judiciar) poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.
* Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primariei Somcuta Mare – Compartiment Resurse Umane, compartiment nr. 11, Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17
Termenul de depunere al dosarului de înscriere : 08.11.2017
Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere : 10.11.2017
Informaţii suplimentare la telefon : 0262/280055

PRIMAR
BUDA GHEORGHE IOAN

SECRETAR RESURSE UMANE
TOMA ALIN COZMUTA RALUCA

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.