SEF BIROU ACHIZITII, INVESTITII SI PROIECTE

Primaria Orasului Somcuta Mare, cu sediul in Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17, organizează concurs de promovare pentru urmatoarea funcţie publica de conducere vacantă:

SEF BIROU ACHIZITII, INVESTITII SI PROIECTE

Concursul de promovare in functia publica de conducere vacanta se organizează astfel:
în data de 05.04.2016, ora 10,00, proba scrisă – la sediul Primariei Somcuta Mare
în data de 07.04.2016, ora 10,00, interviul – la sediul Primariei Somcuta Mare.
Dosarele de înscriere la concursul de promovare se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, incepand cu data de 07.03.2016 pana la data de 28.03.2016, la sediul Primariei Somcuta Mare, Compartiment Resurse Umane, et. 1, Birou nr. 11
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi condiţiile specifice
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, documentele necesare completării dosarului se afişează la sediul Primariei Somcuta Mare şi pe site-ul Primariei Somcuta Mare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei Somcuta Mare – Compartiment Resurse Umane, birou nr. 11, telefon - 0262/280055, tasta nr. 5
Conditii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioa
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;

Să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul Ingineria Mediului.
Bibliografie:
1. Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Legea nr. 188/1999, rerepublicata, privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată şi completată.
4. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. HG nr. 925/2006 Hotarare pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Documentele necesare completării dosarului de inscriere sunt:

Pentru concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
• formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
• copia actului de identitate,
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
• cazierul administrativ.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Termenul de depunere al dosarului de înscriere : 28.03.2016
Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere : 30.03.2016
Informaţii suplimentare la telefon : 0262/280055

PRIMAR
TALPOS FLORIN VASILE

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.