Concurs CONSILIER, GRAD DEBUTANT BIROU ACHIZITII

Primaria Orasului Somcuta Mare, cu sediul in Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă

CONSILIER, GRAD DEBUTANT IN CADRUL BIROULUI ACHIZITII, INVESTITII SI PROIECTE


Concursul se organizează astfel:

în data de 15.03.2016, ora 10,00, proba scrisă – la sediul Primariei Somcuta Mare
în data de 17.03.2016, ora 10,00, interviul – la sediul Primariei Somcuta Mare.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, incepand cu data de 12.02.2016 pana la data de 02.03.2016, la sediul Primariei Somcuta Mare, Compartiment Resurse Umane, et. 1, Birou nr. 11

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi condiţiile specifice, conform anexei nr.1 la prezentul anunţ.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, documentele necesare completării dosarului se afişează la sediul Primariei Somcuta Mare şi pe site-ul Primariei Somcuta Mare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei Somcuta Mare – Compartiment Resurse Umane, birou nr. 11, telefon - 0262/280055, tasta nr. 5
Condiţii de participare pentru funcţia publică de execuţie de Consilier, grad debutant in cadrul Biroului Achizitii, Investitii si Proiecte.

Persoanele care solicită înscrierea la concurs trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii generale şi specifice :

Condiţii generale :

- are cetaţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestata pe baza de examen medical de specialitate.
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice :

Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul Stiintelor Economice sau Stiintelor ingineresti.

BIBLIOGRAFIE:

pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de executie – Consilier, grad debutant in cadrul Biroului Achizitii, Investitii si Proiecte.
1. Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Legea nr. 188/1999, rerepublicata, privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată şi completată.
4. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. HG nr. 925/2006 Hotarare pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Documentele necesare completării dosarului de candidat pentru postul de Consilier, grad debutant in cadrul Biroului Achizitii, Investitii si Proiecte
1. Formularul de înscriere;
2. Copia actului de identitate ;
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;
4. Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
6. Cazier judiciar – se va specifica
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
8. Declaraţia pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
* Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
* Copiile de pe actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
* Documentul (cazierul judiciar) poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.
* Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primariei Somcuta Mare – Compartiment Resurse Umane, compartiment nr. 11, Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17

Termenul de depunere al dosarului de înscriere : 02.03.2016

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere : 09.03.2016

Informaţii suplimentare la telefon : 0262/280055

PRIMAR
TALPOS FLORIN VASILE

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.