Concurs de ocupare funcții contractuale

Primăria Orașului Șomcuta Mare, organizează concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante după cum urmează:

- Șofer, grad I în cadrul Compartimentului Administrativ și Gopodărire

- Șofer, grad II în cadrul Serviciului Salubrizare

- Muncitor calificat, grad IV în cadrul Compartimentului Administrativ și Gospodărire.

Conform art. 6 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
• Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
• În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
• Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Condițiile geralale si specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
o șofer grad profesional I:
o studii generale;
o permis de conducere categoria B,C,CE,D;
o atestat profesional pentru transport persoane;
o aviz psihologic;
o vechime în muncă și în meseria de conducător auto minimum 5 ani;

o șofer grad profesional II
o studii generale;
o permis de conducere categoria B, CE
o atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone;
o aviz psihologic
o vechime în muncă și în meseria de conducător auto minimum 3 ani;

o muncitor calificat , grad IV:
o studii generale
o vechime în muncă minimum 3 ani;
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 18 noiembrie - 03 decembrie 2015, ora 15.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 15 decembrie 2015, ora 10.00: proba scrisă;
o 17 decembrie 2015, ora 10.00 proba interviu.
o 17 decembrie proba practica pentru postul de muncitor gr. IV

Bibliografie
Muncitor calificat gr. IV in cadrul Compartimentului Admistrativ si Gospodarire
(intretinere, reparatii)

- Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica Locala, republicata cu modioficarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
- Legea 53 / 2003 – Codul muncii cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca – actualizata;
- Legea 307/2006 rectificata privind apararea impotriva incendiilor.

Sofer gr. I in cadrul Compartimentului Admistrativ si Gospodarire

- Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica Locala, republicata cu modioficarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
- Cunostinte generale de mecanica auto si electricitate.
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
- Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca, cu modificarilșe si completarile ulterioare.
- OG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
- HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

Sofer gr. II in cadrul Serviciului Salubrizare

- Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica Locala, republicata cu modioficarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
- Cunostinte generale de mecanica auto si electricitate.
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
- Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca, cu modificarilșe si completarile ulterioare.
- OG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
- HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
Calendarul de desfasurare a concursului este urmatorul:
Dosarele de inscriere la concurs se depun incepand cu data de 18.11.2015 pana la data de 03.12.2015 ora 15,30 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, conform art. 19 , alin. 1 din HG nr. 286/2011.
Concursul consta in 3 etape: - selectia dosarelor care se va face in maxim 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere al dosarelor
-proba scrisa – 15.12.2015
- interviul – 17.12.2015
- proba practica – 17.12.2015 (pentru postul de muncitor calificat, gr. IV)
Conform art. 18 din HG nr. 286/2011.
Rezultatele la proba scrisa si interviu vor fi afisate in termen de maxin o zi lucratoare de la finalizarea probei, conform art. 30, alin. 3 din HG nr. 286/2011.
Contestatie se poate face in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului, conform art. 31 din HG nr. 286/2011.
Rezultatele finale se afiseaza in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut in art. 32 alin. 2 din HG nr. 286/2011, conform art. 34 alin. 3 al aceleasi hotarari mentionate.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0262/280055 – Compartiment Resurse Umane.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând : www.primariasomcutamare.ro . Relații suplimentare se obțin la sediul Primariei Orașului Șomcuta Mae, str. Someș, nr. 17, etaj 1, birou nr. 11 sau 14, telefon 0262/280055.

PRIMAR
TALPOS FLORIN VASILE

 

 

 

 

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.