Anunţ de participare - HCL 112 / 2014

Index articole

 

HOTARAREA  NR. 112 / 2014

 

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 22.12.2014,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Talpos Florin Vasile, primarul Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de Biroul Juridic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se propune spre aprobare “Ghidul solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul cultural” ,

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Potrivit dispozitiilor art. 36 alin. (1), alin. (6) lit. a), pct. (6) art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta

H O T A R A R E:

 

Art. 1 – Se aproba “Ghidul solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul cultural”, cuprins in anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Serviciul Economic si Biroul Juridic si Administratie Publica Locala din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.

 

Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Biroului Juridic si Administratie Publica Locala din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

 

 

SOMCUTA MARE

22.12.2014

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.