Anunţ de participare

Index articole

Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2015

Autoritatea finanţatoare Oraşul Şomcuta Mare, cu sediul în Şomcuta Mare, strada Someş nr. 17, judeţul Maramureş, telefon: 0262 -280055, fax: 0262 – 281080, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., www.somcutamare.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2015.

Finanţările nerambursabile se acordă conform H.C.L. nr. 29/19.03.2015 al Oraşului Şomcuta Mare pentru următorul domeniu:

Nr. Crt.    Domeniul pentru care se alocă suma de la bugetul local pe anul 2015     Suma - lei  
 1.   Programe / proiecte  culturale  40.000


Sesiunea de selecţie de proiecte are următorul termen de depunere a documentaţiei:

1. CULTURĂ: documentaţia se va depune începând cu data de 05.10.2015, ora 9:00 data limită de depunere fiind 19.10.2015, ora 15:00.

Autoritatea finanţatoare Oraşul Şomcuta Mare reduce termenul de depunere a solicitărilor pentru  acest domeniu, de la 30 de zile la 15 zile.

Motivaţia reducerii termenului este următoarea: accelerarea procedurii de selecţie se datorează necesităţii de demarare a proiectelor asociaţiilor, fundaţiilor şi instituţiilor publice din Oraşul Şomcuta Mare care solicită finanţare de la bugeul local.

Informaţiile privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în ,,Ghidul solicitantului" pentru domeniul cultura. Acestea se pot obţine de la Primăria Şomcuta Mare, strada Someş nr. 17, tel. 0262 280055 sau pe site-ul instituţiei www.somcutamare.ro.

Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în ,,Ghidul Solicitantului" la secretariatul Primăriei Oraşului Şomcuta Mare, cam. 3, strada Someş nr. 17.

Evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare în perioada 22 – 30 octombrie 2015, lista finală a beneficiarilor finanţării nerambursabile urmând a fi aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare.

Cu deosebită consideraţie,

Talpoş Florin Vasile
Primarul Oraşului Şomcuta Mare


 

HOTARAREA  NR. 112 / 2014

 

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 22.12.2014,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Talpos Florin Vasile, primarul Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de Biroul Juridic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se propune spre aprobare “Ghidul solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul cultural” ,

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Potrivit dispozitiilor art. 36 alin. (1), alin. (6) lit. a), pct. (6) art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta

H O T A R A R E:

 

Art. 1 – Se aproba “Ghidul solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul cultural”, cuprins in anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Serviciul Economic si Biroul Juridic si Administratie Publica Locala din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.

 

Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Biroului Juridic si Administratie Publica Locala din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

 

 

SOMCUTA MARE

22.12.2014

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.