HOTARAREA NR. 43 / 2016

Privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie "Teren de fotbal Scoala cu clasele I-VIII Buciumi"

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 14.04.2016,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al orasului Somcuta Mare, Referatul de specialitate intocmit de catre Compartimentul de Urbanism si Amenejarea Teritoriului din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiei economico-financiare, precum si al Comisiei de administratie publica locala si juridica din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

Studiul de fezabilitate 6/10/2015 intocmit de Pop Stefan PFA, cu sediul in localitatea Baia Sprie, str. Raului, nr. 46,

In baza prevederilor Hotararii de Guvern nr. 28/2008 pentru aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnic-economice, aferente investitiilor publice, precum si ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1430/2005 privind adoptarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 50/1991, Hotararea Consiliului Local nr. 140/2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Teren de fotbal Scoala cu clasele I-VIII Buciumi”

Legea nr. 52/203 privind transparenta decizionala in administratia publica,                       

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1 – Se aproba proiectul tehnic al obiectivului de investitie ,,Teren de fotbal Scoala cu claele I-VIII Buciumi, intocmit de de POP I. STEFAN P.F.A. – Baia Sprie, str. Raului, nr. 46 prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Biroului de Achizitii, Investitii, Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCEA DORIN GHEORGHE

 

SOMCUTA MARE

14.04.2016