HOTARAREA NR. 41 / 2016

Privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 14.04.2016,  

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de Biroul Achizitii, Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

Raportul Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor si actiunilor sportive cu finantare nerambursabila de la bugetul local si a Comisiei de solutioanre a contestatiilor, 

Tinand cont de prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 112/2014 privind aprobarea “Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul cultural”, Hotararea Consiliului Local nr. 26/2016 privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniile cultura, tineret si sport, aferent anului 2016,

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1 – (1) Se aproba repartizarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare pentru finantarea proiectelor din domeniul cultural dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Denumire beneficiar Suma alocata
1 Asociatia corala ,,Canturi din Chioar” -  Valenii Somcutei 10.000 lei
2 Fundatia culturala ,,Carpatica” 10.000 lei
3 Asociatia corala ,,Buciumenii Chioarului” - Buciumi 10.000 lei
4 Asociatia corala ,,Glasul Chioarului” – Somcuta Mare 10.000 lei
5 Asociatia Corala a Barbatilor din Finteusu Mare 10.000 lei
6 Asociatia Nord pentru Cooperare si Integrare 5.000 lei
7 Palatul Copiilor Baia Mare, Structura Clubul Copiilor Somcuta Mare 5.000 lei

Art. 2. – Se mandateaza Primarul Orasului Somcuta Mare sa semneze contractul de finantare nerabursabila.

Art. 3. – Justificarea si decontarea cheltuielilor in ceea ce priveste suma repartizata, conform art. 1, se va realiza, pe baza de acte doveditoare, prin Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.

Art. 4 - Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului Maramures,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Biroului juridic si Administratiei Publica Locala din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Beneficiarilor.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCEA DORIN GHEORGHE

 

SOMCUTA MARE

14.04.2016