HOTARAREA NR. 40 / 2016

Privind atribuirea in folosinta gratuita, Bisericii Greco Catolice Somcuta Mare, a terenului in suprafata de 500 mp, situat in Orasul Somcuta Mare, teren inscris in CF nr. 51444 Somcuta Mare, nr. cad. 51919

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 14.04.2016,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de catre Compartimentul de Urbanism si Amenajarea Tritoriului din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,

            Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica precum si al Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

Cererea Parohiei Greco Catolice Somcuta Mare, nr. 12 din 1 aprilie 2016, inregistrată la Primaria Orașului Somcuta Mare cu nr. 3430/04.04.2016, Dosar nr. 2/A/2016,

Hotararea Consiliului Local nr. 25/2016 privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 7107 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51444nr. cad. 51444 Somcuta Mare,

            Potrivit prevederilor art. 8 si art. 9 alin. 3 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicata,

            Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, Hotararea Consiliului local nr. 60/2004 pentru aprobarea inventarului domeniului privat al orasului Somcuta Mare, cu modificarile si compeltarile ulterioare,

            În conformitate cu prevederile art. 124 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 19, lit. c),  art. 45 alin. 3, art. 115 alin. (1) lit. b) si art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Incepand cu data prezentei hotarari, se aproba atribuirea in folosinta  gratuita, pe timpul existentei constructiei pentru care se adopta prezenta hotarare, Bisericii Greco Catolice Somcuta Mare,  a unui teren in suprafata de 500 mp, inscris in CF 51444 Somcuta Mare, nr. cad. 51919, imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, in vederea edificarii unei constructii administrative – Casa Parohiala.

Art. 2. Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul legal de 30 de zile, prevazut de Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Parohiei Greco Catolice Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCEA DORIN GHEORGHE

 

SOMCUTA MARE

14.04.2016