HOTARAREA NR. 39/ 2016

Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. a suprafetei necesare pentru amplasarea ,,Sistem de protectie catodica pentru conductele de gaze naturale si bransament electric pentru reteaua de gaze naturale din otel, intercomunala Buciumi – Hovrila’’

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 14.04.2016,  

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de Serviciului de urbanism Cadastru si Agricultura  din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile 109 si 113 din Legea nr. 123/2012 a energiei si a gazelor naturale, cu modificarile si compeltarile ulterioare, 

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

 

Art. 1. Se acorda cu titlu gratuit dreptul de uz si servitute de trecere subterana si de suprafata catre S.C. E ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A., asupra terenului, apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, in vederea executarii si intretinerii ulterioare a obiectivului ,,Sistem de protectie catodica si bransament electric pentru retele de gaze naturale intercomunala Buciumi-Hovrila, jud. Maramures”, in conformitate cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Exercitarea dreptului de uz si servitute asupra terenului afectat de capacitatile energetice se realizeaza cu titlu gratuit pe toata perioada existentei acestora.

Art. 3. La incetarea exercitarii drepturilor conferite prin prezenta hotarare, titularul licentei este obligat sa aduca terenul la starea initiala.,

Art. 4 - Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului Maramures,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului de Urbansim Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Biroului juridic si Administratiei Publica Locala din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- S.C. E ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A.

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCEA DORIN GHEORGHE

 

SOMCUTA MARE

14.04.2016