HOTARAREA NR. 38 / 2016

Privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul sport, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 14.04.2016,  

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de Biroul Achizitii, Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

Raportul Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor si actiunilor sportive cu finantare nerambursabila de la bugetul local si a Comisiei de solutioanre a contestatiilor, 

Tinand cont de prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 109/2014 privind aprobarea “Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul sportului”, Hotararea Consiliului Local nr. 26/2016 privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniile cultura, tineret si sport, aferent anului 2016,

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1 (1) Se aproba repartizarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare pentru finantarea proiectului depus in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul sport, Clubului Sportiv ,,Progresul” Somcuta Mare, cu sediul in localitatea N. Balcescu nr. 41, CF 28578684.

(2) Suma de 50.000 lei este suma maxima ce poate fi contractata, insa alocarea si decontarea acesteia se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit, cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la restrictia decontarii cheltuielilor/evenimentelor ce au avut loc anterior semnarii contractului. 

Art. 2. Se mandateaza Primarul Orasului Somcuta Mare sa semneze contractul de finantare nerabursabila.

Art. 3. Justificarea si decontarea cheltuielilor in ceea ce priveste suma repartizata, conform art. 1, se va realiza, pe baza de acte doveditoare, prin Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului Maramures,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Clubului sportiv ,,Progresul” Somcuta Mare,

- Afisare, publicare site.  

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCEA DORIN GHEORGHE

 

SOMCUTA MARE

14.04.2016