HOTARAREA NR. 37 / 2016

Privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care inregistreaza obligatii de plata restante, fata de bugetul local al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 14.04.2016,  

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul prezentat de Serviciul Economic, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare,

In temeiul prevederilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  

Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,

In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. (b), alin. 4 lit. (c) , art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba plafonul aferent obligatiilor de plata fata de bugetul local al Orasului Somcuta Mare datorate de persoanele fizice si juridice, necesar publicarii pe pagina de internet proprie a listelor cu debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante, astfel:

 - persoane fizice cu creante mai mari de 500 lei,

 - persoane juridice cu creante mai mari de 1.000 lei.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului Maramures,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Afisare, publicare site.

  

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCEA DORIN GHEORGHE

 

SOMCUTA MARE

14.04.2016