HOTARAREA NR. 36 / 2016

Privind modificarea hotararii Consiliului Local nr 110/2015 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2016

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 14.04.2016,  

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Talpos Florin Vasile, in calitate de primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate promovat de Biroul venituri din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

      În temeiul prevederilor  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 8/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

      În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. C, art. 45 si art. 115 alin. 1, lit b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 110/2015 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2016, dupa cum urmeaza:

- La art. 2 alin (1) se modifica primul termen de plata al impozitului pe cladiri, impozitului pe cladiri, impozitului pe teren respectiv a impozitului pe mijloacele de transport din 31.03.2016 in 30.06.2016.

- La art. 6 se modifica acordarea bonitatii de 10% pentru plata cu anticipatie, pana la 30.06.2016 a impozitului pe cladiri, teren si asupra mijloacelor de transport datorat pentru intregul an, de catre persoanele fizice si persoanele juridice.

Art. 2. Prezenta hotarare de comunica:

- Institutiei Prefectului Maramures,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare, publicare site.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCEA DORIN GHEORGHE

 

SOMCUTA MARE

14.04.2016