HOTARAREA NR. 35 / 2016

Privind aprobarea efectuarii de lucrari de imprejmuire pentru obiectivul de investitie ,,Reparatii curente la Camin Cultural Hovrila si imprejmuire la strada”

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 24.03.2016,  

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul prezentat de Compartimentul de Urbanism, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare,

In temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 7/2016 pentru aprobarea Privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ’’Reabilitare, modernizare si dotarea asezamantului cultural din localitatea Finteusu Mare”, Certificatul de urbanism nr. 95/30.12.2015 prin care se solicita Acord/aviz consiliul local pentru acces si lucrari in zona drumurilor comunale/locale si pentru amplasarea gardului spre domeniul public, Proiectul tehnic nr. 2/2016 intocmit de B.I.A. Arh. Pena Constantin, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. I. L. Caragiale nr. 1/7,

In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (9), art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1 – Se aproba efectuarea lucrarilor de imprejmuire la obiectivul de investitie ,,Reparatii curente Camin Cultural Hovrila si imprejmuire la strada”, in conformitate cu proiectul tehnic nr. 2/2016 intocmit de BIA Arh. Pena Constantin, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. I. L. Caragiale nr. 1/7 prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, cu acordarea accesului in zona drumurilor comunale si locale.

Art. 2 – Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului Maramures,

- Biroului Venituri din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Compartimentului Urbanism din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare, publicare pe site.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

TITAN AUGUSTIN

 

SOMCUTA MARE

24.03.2016