HOTARAREA NR. 34 / 2016

Privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor economice in zonele publice din Orasul Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 24.03.2016,  

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul prezentat de Serviciul Economic, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare,

In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Oronanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (9), art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1 – Se aproba Regulamentul de desfasurare a activitatilor economice in zonele publice din Orasul Somcuta Mare, prezentat in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 – Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului Maramures,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Biroului Venituri din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare, publicare pe site.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

TITAN AUGUSTIN

 

SOMCUTA MARE

24.03.2016