Concurs

Brookhaven Hospital is a licensed, fully accredited hospital and treatment center staffed by an interdisciplinary team of mental health professionals. It has a proven track record of successful outcomes for individuals dealing with behavioral health issues, including: Brookhaven Hospital is a licensed, fully accredited hospital and treatment center staffed by an interdisciplinary team of mental health professionals. It has a proven track record of successful outcomes for individuals dealing with behavioral health issues
Primaria Orasului Somcuta Mare, cu sediul in Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă

CONSILIER, GRAD PRINCIPAL IN CADRUL BIROULUI ACHIZITII, INVESTITII SI PROIECTE

Concursul se organizează astfel:

including: Questions about benefits Brookhaven Hospital is a licensed, fully accredited hospital and treatment center staffed by an interdisciplinary team of mental health professionals. It has a proven track record of successful outcomes for individuals dealing with behavioral health issues, including: where to order orlistat online, We provide a lot of information here
în data de 22.08.2017, ora 10,00, proba scrisă – la sediul Primariei Somcuta Mare
în data de 24.08.2017, ora 10,00, interviul – la sediul Primariei Somcuta Mare.

but if we are not answering your questions, please consult your doctor or pharmacist, especially if you take other medications or have other conditions. Because your doctor or pharmacist has extensive knowledge of prescription and over-the-counter medicines, including sleep-aids
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, incepand cu data de 21.07.2017 la sediul Primariei Somcuta Mare, Compartiment Resurse Umane, et. 1, Birou nr. 11

he or she will have answers about which product might be right for you, how much to take, and much more. paroxetine (Paxil®) We provide a lot of information here, but if we are not answering your questions
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi condiţiile specifice, conform anexei nr.1 la prezentul anunţ.

please consult your doctor or pharmacist, especially if you take other medications or have other conditions. Because your doctor or pharmacist has extensive knowledge of prescription and over-the-counter medicines, including sleep-aids, he or she will have answers about which product might be right for you
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, documentele necesare completării dosarului se afişează la sediul Primariei Somcuta Mare şi pe site-ul Primariei Somcuta Mare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei Somcuta Mare – Compartiment Resurse Umane, birou nr. 11, telefon - 0262/280055, tasta nr. 5

Condiţii de participare pentru funcţia publică de execuţie de Consilier, grad Principal in cadrul Biroului Achizitii, Investitii si Proiecte.

Persoanele care solicită înscrierea la concurs trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii generale şi specifice :

Condiţii generale :

how much to take, and much more. Long-term effects – After using painkillers for a period of time, a person can become addicted to the drug. When trying to go off the drug, or when the supply runs out
- are cetaţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestata pe baza de examen medical de specialitate.
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice :

the individual can experience withdrawal symptoms. Long-term painkiller use also leads to tolerance, which means the user requires more of the drug and more frequent use in order to produce the same euphoria or high. This could lead to overdose. Brookhaven Hospital is a licensed, fully accredited hospital and treatment center staffed by an interdisciplinary team of mental health professionals. It has a proven track record of successful outcomes for individuals dealing with behavioral health issues, including: ​Because of his addiction
- Minim 5 ani in specialitatea studiilor
- Studii universitare de licenta, absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul Stiintelor Economice.


BIBLIOGRAFIE

though, his baseball career unraveled. He was kicked out of private school, went to public school and then dropped out. After earning his GED, he went to San Diego City College
pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de executie – Consilier, grad Principal in cadrul Biroului Achizitii, Investitii si Proiecte.
1. Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Legea nr. 188/1999, rerepublicata, privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată şi completată.
4. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. HG nr. 395/2016 Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.

Documentele necesare completării dosarului de candidat pentru postul de Consilier, grad principal in cadrul Biroului Achizitii, Investitii si Proiecte

but he quickly transferred to New Mexico State in Las Cruces. Then he began using heroin. He went to rehab and attended therapy, only to relapse five times. Lou and her husband, Michael Sr. rode waves of terror followed by temporary relief. They witnessed their son's excruciating withdrawals and fleeting stretches of sobriety. Finally, in early 2011
1. Formularul de înscriere;
2. Copia actului de identitate ;
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;
4. Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
6. Cazier judiciar
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
8. Declaraţia pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Michael seemed to have broken free of the drug. purchase ativan without a prescription cheap
* Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
* Copiile de pe actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
* Documentul (cazierul judiciar) poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.
* Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primariei Somcuta Mare – Compartiment Resurse Umane, compartiment nr. 11, Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17
Termenul de depunere al dosarului de înscriere : 09.08.2017
Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere : 11.08.2017

Informaţii suplimentare la telefon : 0262/280055

PRIMAR
BUDA GHEORGHE IOAN

SECRETAR
TOMA ALIN

RESURSE UMANE
COZMUTA RALUCA