ANUNT CONCURS

Bibliografie si conditii de participare

In 1850s America an old conflict over slavery began to take on a new intensity, and in 1854 Lincoln joined the fight. That year Senator Stephen A. Douglas engineered the repeal of the Missouri Compromise, which had prohibited slavery in a large swath of the Northwest
Primăria Orașului Șomcuta Mare, cu sediul în Șomcuta Mare, str. Someș, nr. 17, jud. Maramureș, cod fiscal 3694829 organizează concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacanta după cum urmează:

Referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul Primariei Somcuta Mare, Compartiment Informare si Relatii cu Publicul

and laid down a policy of "popular sovereignty," which delegated slavery policy to local voters. To Lincoln the new policy was a Trojan horse, an ostensibly benign measure that in fact would stealthily spread slavery through the nation. He thought the conflict must be engaged. "Slavery," he said, "is founded in the selfishness of man's nature—opposition to it
Conform art. 6 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
- Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
- Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
- Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
- În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
- Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Condițiile geralale si specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

is his love of justice. These principles are an eternal antagonism; and when brought into collision so fiercely, as slavery extension brings them, shocks

Referent, clasa III, grad profesional debutant:
* Studii medii.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
05.05.2017 – 18.05.2017 depunere dosare
22.05.2017 - selectie dosare
29.05.2017 – ora 10,00 proba scrisa
31.05.2017 – ora 10,00 proba interviu

Referent, clasa III, grad debutant in cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, Compartiment Informare si Relatii cu Publicul

and throes, and convulsions must ceaselessly follow." purchase cheap phentermine generic for adipex WHAT YOU CAN DO TO HELP A DEPRESSED EMPLOYEE? Sibutramine is a synthetic noradrenaline, dopamine
1) Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica Locala, republicata cu modioficarile si completarile ulterioare.
2) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
3) Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
5) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare.
6) HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
7) OUG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
8) Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
9) Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

and serotonin reuptake inhibitor used for the treatment of obesity. FDA and European Medicines Agency banned it because of its cardiovascular risks [1. 3. 4 ]. Tachycardia, hypertension, headache
Rezultatele la proba scrisa si interviu vor fi afisate in termen de maxim o zi lucratoare de la finalizarea probei, conform art. 30, alin. 3 din HG nr. 286/2011.
Contestatie se poate face in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului, conform art. 31 din HG nr. 286/2011.
Rezultatele finale se afiseaza in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut in art. 32 alin. 2 din HG nr. 286/2011, conform art. 34 alin. 3 al aceleasi hotarari mentionate.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0262/280055 – Compartiment Resurse Umane.

and dizziness have been reported with sibutramine overdose [1. 5 ]., buy cheap imovane pills for hair Researchers for the Atlanta-based health agency's National Center for Health Statistics questioned a sampling of adults age 20 and older about whether they had used prescription sleep aids within the last 30 days and asked participants to show interviewers the prescription medication. Following Up Researchers for the Atlanta-based health agency's National Center for Health Statistics questioned a sampling of adults age 20 and older about whether they had used prescription sleep aids within the last 30 days and asked participants to show interviewers the prescription medication.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând : www.somcutamare.ro . Relații suplimentare se obțin la sediul Primariei Orașului Șomcuta Mare, str. Someș, nr. 17, etaj 1, birou nr. 11 sau 14, telefon 0262/280055.

PRIMAR
BUDA GHREORGHE IOAN