Anunt concurs

The average weight loss was 14.99 and 12.54 pounds with key ingredients (Garcinia cambogia extract, chromium polyniconate and Gymnema sylvestre extract) in AcaiSlim vs. just 3.06 and 3.53 pounds with a placebo in two 8-week clinical studies. Both groups dieted and exercised. That means the key ingredients in AcaiSlim were found to help cause up to 450% MORE WEIGHT LOSS than dieting and exercising alone will get you The average weight loss was 14.99 and 12.54 pounds with key ingredients (Garcinia cambogia extract, chromium polyniconate and Gymnema sylvestre extract) in AcaiSlim vs. just 3.06 and 3.53 pounds with a placebo in two 8-week clinical studies. Both groups dieted and exercised. That means the key ingredients in AcaiSlim were found to help cause up to 450% MORE WEIGHT LOSS than dieting and exercising alone will get you The symptoms of GAD may resemble other psychiatric conditions. Always see your doctor for a diagnosis. Chou R
Primăria Orașului Șomcuta Mare, cu sediul în Șomcuta Mare, str. Someș, nr. 17, jud. Maramureș, cod fiscal 3694829 organizează concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă după cum urmează:

- Șofer, grad I în cadrul Primariei Somcuta Mare

Qaseem A, Snow V, et al. Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society. Ann Intern Med. 2007 Oct 2;147(7):478-91. order cheap zolpidem drug classification
Conform art. 6 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 • Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Condițiile geralale si specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șofer grad profesional I:
  • studii generale;
  • permis de conducere categoria B,C,E
  • aviz psihologic;
  • vechime în muncă și în meseria de conducător auto minimum 5 ani;

The symptoms of GAD may resemble other psychiatric conditions. Always see your doctor for a diagnosis. order cheap diazepam generic names Depression medications are also commonly referred to as antidepressants. They are prescribed to an individual who is suffering from feelings of helplessness, extreme sadness, sleep problems
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-          20.01.2017 – 03.01.2017 depunere dosare

-          07.02.2017 - selectie dosare

-          14.02.2017 – ora 10,00 proba scrisa

-          16.02.2017 – ora 10,00 proba interviu

Sofer  gr. I in  cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare

-  Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica Locala, republicata cu modioficarile si completarile ulterioare.

-  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

- Cunostinte generale de mecanica auto si electricitate.

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

- Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca, cu modificarilșe si completarile ulterioare.

- OG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

- HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru utilizarea in munca de  catre lucratori a echipamentelor de munca.

concentration problems, and even suicidal thoughts. It is not an illness that you can simply get rid of on your own or wish away. Most of the time, a person who is suffering from depression must seek counseling or psychological help along with a prescription for depression medications. If you are prescribed antidepressants
Rezultatele la proba scrisa si interviu vor fi afisate in termen de maxin o zi lucratoare de la finalizarea probei, conform art. 30, alin. 3 din HG nr. 286/2011.

Contestatie se poate face in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului, conform art. 31 din HG nr. 286/2011.

you may need to take them for eight months to a year, and your depression may come back once you stop taking your medication. This is why it is extremely important to be monitored by a physician when you are taking this or any other type of prescription drug. Researchers have noted that there are some depression medications that cause weight loss as a side effect. Stuffy bedroom
Rezultatele finale se afiseaza in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut in art. 32 alin. 2 din HG nr. 286/2011, conform art. 34 alin. 3 al aceleasi hotarari mentionate.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0262/280055 – Compartiment Resurse Umane.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând :www.primariasomcutamare.ro . Relații suplimentare se obțin la sediul Primariei Orașului Șomcuta Mare, str. Someș, nr. 17, etaj 1, birou nr. 11 sau 14, telefon 0262/280055

PRIMAR

BUDA GHEORGHE IOAN